Historisk arkiv

Fortsatt satsing i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Det går godt i Nord-Norge. Regjeringen vil legge til rette for fortsatt vekst gjennom blant annet ny havstrategi, etablering av et senter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø og andre tiltak for å styrke koblingen mellom kunnskap og næring, sier utenriksminister Børge Brende.

Regjeringen vil i 2018 følge opp de fem prioriterte innsatsområdene: internasjonalt samarbeid, kunnskap, næringsliv, infrastruktur og miljø/sikkerhet/beredskap. I tillegg kommer den økte satsingen på samferdsel i Nord-Norge gjennom Nasjonal transportplan (NTP). For perioden 2018-2029 setter regjeringen av hele 40 milliarder kroner til investeringsprosjekter i de tre nordligste fylkene.

Av nye tiltak under nordområdesatsingen i 2018, vil regjeringen bruke fem millioner kroner til etableringen av et senter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø, fem millioner kroner til forprosjektering av nytt hovedbygg på Jan Mayen og en økning på ti millioner kroner til etablering og drift av miljø og oljevernbase i Lofoten/Vesterålen.

– Det har over tid blitt satset betydelig på prosjekter for utvikling av nordområdene. I 2017 ferdigstiller vi det nye isgående forskningsfartøyet Kronprins Haakon, som nå kan starte arbeidet med å øke kunnskapen om de vanskelig tilgjengelige nordlige områdene av Barentshavet og Polhavet. Dette, samt igangsettingen av byggetrinn to ved Framsenteret i Tromsø, har vært særlig store løft under nordområdesatsingen, sier utenriksminister Brende.

Infrastruktur er viktig for å støtte opp om næringsutviklingen og bidra til grønn omstilling. Regjeringens mål er at Nord-Norge skal ha en effektiv og sammenhengende infrastruktur som understøtter næringslivets behov. Også digital infrastruktur har stor betydning for både næringsutvikling og sikkerhet i Nord-Norge. Det arbeides derfor med å få på plass stabil kommunikasjon nord for 72. breddegrad, og for å styrke tilkoblingen av fiberkabel til utlandet.

Regjeringen har god dialog med de tre nordligste fylkene om en rekke nordområdetiltak, slik som satsing på leverandørutvikling, og et helhetlig og målrettet grep for økt kvalitet og gjennomføring i grunnopplæringen i Nord-Norge. Gjennom Regionalt nordområdeforum er det etablert en fast møteplass for politisk dialog om nordområdepolitikken med fylkeskommunene i Nord-Norge og Sametinget.

– Regjeringen har i 2017 lagt fram en ny ambisiøs nordområdestrategi, ny havstrategi og den første stortingsmeldingen om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. Vi er i full gang med å følge opp alle disse initiativene, sier Brende.