Meld. St. 28 (2022–2023)

Gode bysamfunn med små skilnader

Til innhaldsliste

Litteraturliste

Andrews, T. og Eide, A.K. (2019). Mellom hjelp og straff. Fungerer nye straffereaksjoner for ungdommer etter intensjonen? NF-rapport 2/2019. Nordlandsforskning.

Arnesen, D. og Sivesind, K.H. (2020). Organisasjonslandskap i endring 2009–2019. Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse? Rapport 2020/5. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Arnesen, P.K. (2020). Innvandrere bor trangere. SSB-analyse 2020/18. Statistisk sentralbyrå.

Bakken, A. og Osnes, S.M. (2021). Ung i Oslo 2021. NOVA-rapport 9/2021. OsloMet/NOVA.

Bakken A. (2022). Ungdata 2022. Nasjonale resultater. NOVA-rapport 5/2022. OsloMet/NOVA.

Bekkengen, V.F. og Strøm, F. (2022). Kulturbruk blant personer med innvandrerbakgrunn. Rapport 2022/27. Statistisk sentralbyrå.

Benedictow, A., Frisell, M.M., Gran, B., Iversen, M. og Reite, J.E. (2022). Utredning om tomteprisfastsettelse og sammenhenger mellom priser og kostnader i boligbygging. Rapport 34-2022. Samfunnsøkonomisk analyse AS.

Benedictow, A., Frisell, M.M. og Iversen, M. (2022). Prisdannelsen i det norske leiemarkedet for boliger. Rapport 1-2022. Samfunnsøkonomisk analyse AS.

Bergh, J. og Christensen, D.A. (2017). Hvem er hjemmesitterne? En analyse av valgdeltakelse ved tre påfølgende valg. I: Saglie, J. og Christensen, D.A. (red.) Lokalvalget 2015 – et valg i kommunereformens tegn? Cappelen Damm Akademisk.

Bergh, J., Christensen, D.A. og Holmås, T.H. (2021). Mobiliseringsvalget 2019: Hadde kommunereformen noen betydning? I: Saglie, J., Segaard, S.B. og Christensen, D.A. (red.). Lokalvalget 2019. Nye kommuner – nye valg? Cappelen Damm Akademisk.

Bliksvær, T., Skogøy, B.E., Johnson, R., Sloan, L., Bakar, N. og Kosuta, M. (2019). Kommunenes krisesentertilbud – En kunnskapsoversikt. NF rapport 13/2019. Nordlandsforskning.

Brattbakk, I. (2020). Trangboddhet og barnefamiliers hverdagsliv i koronaens tid. Tidsskrift for boligforskning.

Bråten, B., Drange, N., Haakestad, H. og Telle, K. (2014). Gratis kjernetid i barnehager. Sluttrapport. Rapport 2014/44. Fafo.

Bø, E.E. og Solbakken, E. (2022). Regionale framskrivninger av boligpriser ved forskjellige scenarioer for boligbygging. Notat 2022/37. Statistisk sentralbyrå.

Dalen, H.B. og Pettersen, A.M. (2021). Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2020. Notat 2021/23. Statistisk sentralbyrå.

Drange, N. (2021). Gratis kjernetid i barnehage i Oslo. Rapport 3: Oppfølging av barna på åttende trinn. Rapport 2021/30. Statistisk sentralbyrå.

Drange, N. og Telle, K. (2020). Segregation in a Universal Child Care System: Descriptive Findings from Norway. I: European Sociological Review, 1-16.

Dyb, E. og Zeiner, H. (2021). Bostedsløse i Norge 2020 – en kartlegging. NIBR-rapport 2021/10. OsloMet/NIBR.

Eggum, T. og Røed Larsen, E. (2021). Is the housing market an inequality generator? Housing Lab Working Paper Series 2021/2. OsloMet/Housing Lab.

Elvegård, K. og Svendsen, S. (2017). Gjennomstrømming eller bostabilitet. NTNU Samfunnsforskning.

Engelien, E. og Steinnes, M. (2021). Flere utsatt for støy ved boligen. Artikkel. Statistisk sentralbyrå.

Fladmoe, A., Sivesind, K.H. og Arnesen, D. (2018). Oppdaterte tall om frivillig innsats i Norge, 1998–2017. Rapport 2018/2. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Folkehelseinstituttet (2014). Folkehelserapporten 2014. Helsetilstanden i Norge. Rapport 2014/4.

Folkehelseinstituttet (2022). Folkehelserapporten temautgave 2022. Framtidens utfordringer for folkehelsen. Sykdomsbyrde, bruk av helse- og omsorgstjenester og smittsomme sykdommer. Rapport.

Forbrukerrådet (2021). Å leie bolig. Rapport.

Frøjd, E.K. (2019). Barn av innvandrere tar høyere utdanning enn foreldrene sine. Artikkel. OsloMet.

Gottleib Paludan Architects, Byantropologene og NTNU (2021). Bokvalitet og høy tetthet. Rapport.

Grande, T.R. (2019). I slike nabolag trives barn best. NMBU.

Grini, K.H. og Pettersen, M. (2021). Få voksne i jobb i lavinntektshushold med barn. Artikkel. Statistisk sentralbyrå.

Grøgaard, J. (2012). Hva kjennetegner barneskoler som oppnår høy skår på nasjonale prøver? Delrapport 5 fra prosjekt Ressurser og resultater i grunnopplæringen. Rapport 38/2012. NIFU.

Gundhus, H.I., Egge, M., Strype, J. og Myhrer, T.G. (2008). Modell for forebygging av kriminalitet? Evaluering av samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT). PHS Forskning 2008/4.

Hansen, G.S. (2008). Evaluering av plan- og bygningsloven (EVAPLAN). OsloMet/NIBR.

Haug, M., Holm, A., Mokerud, L. og Schmidt, L. (2014). Bolig og folkehelse – hva er sammenhengen? En litteraturhistorie. NIBR-rapport 2014/16. OsloMet/NIBR.

Haugsgjerd, A. og Segaard, S.B. (2020). Politisk tillit, lokaldemokrati og legitimitet: Kunnskapsstatus og utviklingstrekk. Rapport 2020/6. Institutt for samfunnsforskning.

Hjetland, H., Brinchmann, E., Scherer, R. og Melby-Lervåg, M. (2017). Preschool predictors of later reading comprehension ability. Campbell Collaboration.

Hofstad, H. og Bergsli, H. (2017). Folkehelse og sosial bærekraft. OsloMet/NIBR.

Husbanken (2023). Årsrapport 2022. Alle skal bo godt og trygt.

Husleietvistutvalget (2021). Husleietvistutvalgets årsrapport for 2021. Hjelp til å sikre ryddige leieforhold.

Hyggen, C., Brattbakk, I. og Borgeraas, E. (2018). Muligheter og hindringer for barn i lavinntektsfamilier: en kunnskapsoppsummering. NOVA-rapport 11/2018. OsloMet/NOVA.

Jacobsen, S.E., Andersen, P.L., Nordø, Å.D., Sletten, M.A. og Arnesen, D. (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Rapport 2021/1. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Justis- og beredskapsdepartementet (2015). Nasjonal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Justis- og beredskapsdepartementet (2021). Frihet fra vold. Regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2021–2024.

Kleven, Ø. og Bergseteren, T. (2022). Innvandrere og kommunestyrevalget 2019. Stemmeberettigede, valgatferd og representasjon. Rapport 2022/44. Statistisk sentralbyrå.

Kultur- og likestillingsdepartementet mfl. (2021). Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge. Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021–2025.

Kunnskapsdepartementet (2018). Studentboliger i Norge. Gjennomgang av tilskuddsordningen for studentboliger. Rapport frå arbeidsgruppe nedsett av Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet (2023). Barnehagen for en ny tid. Nasjonal barnehagestrategi mot 2030.

Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (2023). Kartlegging av konsekvenser av korona i LNU sine medlemsorganisasjoner.

Leknes, S. og Løkken, S.A. (2022). Befolkningsframskrivinger for kommunene 2022. Rapport 2022/30. Statistisk sentralbyrå.

Lervåg, A. og Aukrust, V. (2010). Vocabulary knowledge is a critical determinant of the difference in reading comprehension growth between first and second language learners. The Journal of Child Psychology and Psychiatry. Vol. 51(5).

Lervåg, M.L., Engvik, M. og Dalen, H.B. (2022). Studenters levekår 2021. En levekårsundersøkelse blant studenter i høyere utdanning. Rapport 2022/34. Statistisk sentralbyrå.

Lian, B., Nygård, O.E, Thoresen, T.O. og Vattø, T.E. (2022). De økte utgiftene for husholdningene i 2022 – hvem rammes mest? Rapport 2022/46. Statistisk sentralbyrå.

Lindquist, K.G. og Vatne, B.H. (2019). Husholdningenes kjøpekraft i boligmarkedet. Tidsskrift for boligforskning 2(01), 6-22.

Løvgren, M., Hagestøl, A. og Kotsadam, A. (2022). Nasjonal trygghetsanalyse 2020. NOVA-rapport 2/2022. OsloMet/NOVA.

Madsen, C., Ohm, E., Alver, K. og Grøholt, E.K. (2017). Ulykkesskader i Oslo – geografisk og sosial ulikhet i skader behandlet ved Oslo skadelegevakt. Rapport. Folkehelseinstituttet.

Mamre, M.O. (2021). Boligkjøpekraften til en representativ lokal førstegangskjøper. Tidsskrift for boligforskning nr. 1-2021.

Meld. St. 16 (2019–2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken – Engasjement, bærekraft og mangfold.

Meld. St. 21 (2020–2021) Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden.

Meld. St. 1 (2022–2023) Nasjonalbudsjettet 2023.

Meld. St. 5 (2022–2023) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, 2023–2032.

Meld. St. 15 (2022–2023) Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar.

Miland, K.P. (2022). Er det rom for kultur i norske kommuner? Notat 8-2022. Telemarksforskning.

Mossige, S. og Stefansen. K. (red.) (2016). Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007–2015. NOVA-rapport 5/2016. OsloMet/NOVA.

Mørch von der Fehr, N.H., Stigen, T., Sivertsen, B., Aarland, K., Rånes, L.H., Lereggen, K., Bjerkedal, N. og Gudbjørgsrud, B. (2022). Bostøtten – Opprydning og forankring. Rapport frå ekspertgruppe avgitt til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Nordisk Ministerråd (2022). Delaktighet i kulturlivet i Norden. Rapport. Nordisk kulturfakta 2022:07.

Normann, T.M. (2021). Barna som vokser opp i lavinntekt. Artikkel. Statistisk sentralbyrå.

Normann, T.M. og Epland, J. (2022). Fremdeles 115 000 barn med vedvarende lavinntekt i 2020. Artikkel. Statistisk sentralbyrå.

Normann, T.M. og Epland, J. (2023). Færre barn med vedvarende lavinntekt i 2021. Artikkel. Statistisk sentralbyrå.

NOU 2017: 12 Svikt og svik – Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.

NOU 2020: 4 Straffelovrådets utredning nr. 1 Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper.

NOU 2020: 16 Levekår i byer – Gode lokalsamfunn for alle.

NOU 2020: 17 Varslede drap? Partnerdrapsutvalgets utredning.

NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring. Tiltak for økt sysselsetting.

NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene.

OECD (2018). Investing in Youth: Norway. Rapport.

OECD (2020). Education at a glance 2020. OECD indicators.

Oslo Economics (2020). Evaluering av tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. OE-rapport 2020-30.

Oslo Economics (2021). Kunnskapsinnhenting om bruk av tilleggsavtaler ved utleie av kommunale boliger. Rapport 2021/7.

Oslo Economics (2022). Kjennetegn ved barn og unge som begår kriminelle handlinger og virkninger av straff. Rapport.

Oslo Economics, Holth & Winge AS og A-lab (2023). Arkitektonisk kvalitet i plan- og byggesak. Rapport.

Oslo kommune (2016). Programbeskrivelse for Groruddalssatsingen 2017–2026.

Oslo kommune (2021). Kvadratmeterpris for omsatte boliger i 2021. Statistikkbanken.

Oslo politidistrikt og Oslo kommune (2022). Risiko og livssammenheng for unge kriminelle i Oslo. En ustødig grunnmur for mestring. Salto-rapport.

Pettersen, A.M. og Engvik, M. (2022). Livskvalitetsundersøkelsen 2022. Notat 2022/35. Statistisk sentralbyrå.

Politiet (2022a). Mangfold, dialog og tillit. Handlingsplan for politiets arbeid (2022–2025).

Politiet (2022b). Politiets innbyggerundersøkelse 2021. Kantar Public.

Politiet (2022c). Politiets trusselvurdering 2022.

Politidirektoratet (2020). I forkant av kriminaliteten. Forebygging som politiets hovedstrategi (2021–2025).

Poppe, C. og Kempson, E. (2022). Dyrtid under oppseiling II. Husholdningenes økonomiske trygghet i 2022. SIFO-rapport 8-2022. OsloMet/SIFO.

Prop. 132 L (2021–2022) Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet.

Prop. 45 L (2022–2023) Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer.

Rambøll (2023). Kartlegging og evaluering av etter- og videreutdanning for planleggere. Rapport.

Revold, M.K., Sandvik, L., og With, M.L. (2018). Bolig og boforhold – for befolkningen og utsatte grupper. Rapport 2018/13. Statistisk sentralbyrå.

Revold, M.K. og With, M.L. (2022). Leietakere mindre fornøyd med livet. SSB-analyse 2022/3. Statistisk sentralbyrå.

Riksrevisjonen (2009). Undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg. Dokument nr. 3:8 (2008–2009).

Rydland, V., Grøver, V. og Lawrence, J. (2014). The Second-Language Vocabulary Trajectories of Turkish Immigrant Children in Norway from Ages Five to Ten: the Role of Preschool Talk exposure, maternal Education, and co-ethnic concentration in the neighborhood. I: Journal of Child Language, 41(2), 352-381.

Saglie, J., Segaard, S.B. og Christensen D.A. (red.) (2021). Lokalvalget 2019. Nye kommuner – nye valg? Cappelen Damm Akademisk.

Samfunnsøkonomisk analyse AS (2021). Boligbyggingen fra 2000–2020 i et historisk perspektiv. SØA-notat 2-2021.

Samfunnsøkonomisk analyse AS (2022). Samfunnsøkonomiske kostnader av kriminalitet. Rapport 6-2022.

Schmidt, l. og Kolbenstvedt, M. (2021). Fortetting med kvalitet – Tiltakskatalog for transport og miljø. NIBR/TØI.

Sekretariatet for konfliktrådene (2021). Storbyprosjektet. Rapport.

Seland, I. og Andersen, P.L. (2020). Hva kjennetegner ungdom som går på norske fritidsklubber og ungdomshus? I: Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning. Årgang 1, nr. 1-2020.

Strøm, F., Kirkeberg, M.I. og Epland, J. (2020). Monitor for sekundærflytting. Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2007–2016. Rapport 2020/36. Statistisk sentralbyrå.

Strøm, F. og Kirkeberg, M.I. (2021). Mer bofaste flyktninger. Artikkel. Statistisk sentralbyrå.

Støren, K.S. og Todorovic, J. (2019). Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2018. Tema: boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd. Notat 2019/14. Statistisk sentralbyrå. Eigne tal for Kommunal- og distriktsdepartementet.

Svendsen, S. og Berg, B. (2018). Kunnskapsoppsummering om bosetting av flyktninger. NTNU Samfunnsforskning.

Trætteberg, H.S., Eimhjellen, I., Ervik, R., Enjolras, B. og Skiple, J.K. (2020). Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner. Rapport 2020/3. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Umblijs, J., von Simson, K. og Mohn, F. (2019). Boligens betydning for annen velferd – en gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning. Rapport 2019/1. Institutt for samfunnsforskning.

Vatnar, S.K.B., Friestad, C. og Bjørkly, S. (2017). Partnerdrap i Norge – endringer over tid? OUS Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst.

von Simson, K. og Umblijs, J. (2019). Boforhold og velferd. Rapport 2019/2. Institutt for samfunnsforskning.

Wendelborg, C., Caspersen, J., Mordal, S., Ljusberg, A.l., Valenta, M. og Bunar, N. (2018). Lek, læring og ikke-pedagogikk for alle. Nasjonal evaluering av skolefritidsordningen i Norge. Rapport. NTNU Samfunnsforskning.

With, M.L. (2022). Hver femte småbarnsfamilie bor trangt. Artikkel. Statistisk sentralbyrå.

Ødegård, G., Loga, J., Steen-Johnsen, K. og Ravneberg, B. (2014). Fellesskap og forskjellighet. Integrasjon og nettverksbygging i flerkulturelle lokalsamfunn. Abstrakt forlag.

Aaberge, R. og Stubhaug, M.E. (2018). Formuesulikhet i Norge 1995–2016. SSB-analyse 2018/18. Statistisk sentralbyrå.

Aarland, K. og Brattbakk, I. (2020). Analyser av levekår og demografi for levekårsutsatte byområder. Fase 2 av oppdrag for By- og levekårsutvalget.

Aase, H., Lønnum, K., Sørlie, M.A., Hagen, K.A., Gustavson, K. og Utgarden, I.H. (2020). Barn, unge og kriminalitet. Rapport. Folkehelseinstituttet.

Til forsida av dokumentet