Meld. St. 30 (2020–2021)

Årsmelding 2020 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Meldinga inneheld ei oversikt over dei viktigaste ytingane i pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer etter nye og gamle oppteningsreglar og ei oversikt over utviklinga i ordninga i 2020.

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no