Meld. St. 5 (2015–2016)

Sametingets virksomhet 2014

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Sametingets årsmelding for 2014 ble vedtatt av Sametingets plenum 5. mars 2015. I årsmeldingen gjør Sametinget rede for sitt politiske arbeid, de oppgavene som Sametinget forvalter og ulike økonomiske og administrative utfordringer. Årsmeldingen følger som vedlegg 1. Sametingets årsregnskap 2014 som vedlegg 2 og Rapport Regnskap – revidert budsjett 2014 som vedlegg 3.

I denne meldingen til Stortinget er noen saker i Sametingets årsmelding løftet fram og kommentert. Det gis også en oversikt over konsultasjoner i 2014 og første halvdel av 2015.

Til dokumentets forside