Meld. St. 6 (2020–2021)

Tilbaketrekning av Prop. 65 L (2019–2020) Lov om e-helse (e-helseloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget