Meld. St. 6 (2020–2021)

Tilbaketrekning av Prop. 65 L (2019–2020) Lov om e-helse (e-helseloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Regjeringen fremmet den 3. april 2020 Prop. 65 L (2019–2020) Lov om e-helse (e-helseloven). Forslaget omhandler tiltak for å styrke og legge til rette for digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren, for å bidra til gode og effektive helse- og omsorgstjenester. Dette omfatter også å legge til rette for bedre nasjonal samordning og samhandling mellom forvaltningsnivåene. Etter lovforslaget skal aktørene i sektoren ta hensyn til nasjonal samordning og den nasjonale e-helseutviklingen. Loven skal regulere Direktoratet for e-helses rolle i det nasjonale digitaliseringsarbeidet og en konsensusbasert styringsmodell som gjennom bred sektordeltagelse skal bidra til å gi aktørene økt innflytelse på den nasjonale e-helseutviklingen. Videre er det foreslått å lovfeste nasjonal e-helseportefølje slik at vi på nasjonalt nivå får bedre oversikt over ikt-tiltak av nasjonal betydning. I loven er det også foreslått å pålegge Norsk Helsenett SF plikt til å levere bestemte nasjonale e-helseløsninger (e-resept, Nasjonal kjernejournal, helsenorge.no og helsenettet), og en hjemmel for at departementet i forskrift kan bestemme at virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester skal gjøre disse løsningene tilgjengelige i sin virksomhet og betale for forvaltning og drift. Dette er løsninger og infrastruktur som er viktige for hver enkelt pasient og for at virksomhetene kan oppfylle det lovfestede ansvaret for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester. Forslaget forutsetter at pliktene reguleres nærmere i forskrift.

Til forsiden