Meld. St. 6 (2020–2021)

Tilbaketrekning av Prop. 65 L (2019–2020) Lov om e-helse (e-helseloven)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Helse- og omsorgsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 16. oktober 2020 om tilbaketrekning av Prop. 65 L (2019–2020) Lov om e-helse (e-helseloven) blir sendt Stortinget.

Til forsiden