Meld. St. 6 (2020–2021)

Tilbaketrekning av Prop. 65 L (2019–2020) Lov om e-helse (e-helseloven)

Til innholdsfortegnelse

2 Departementets vurdering

Regjeringen har med lovforslaget søkt å få til gode, transparente og forutsigbare premisser for en samordnet og helhetlig nasjonal e-helseutvikling. Forutsigbare rammebetingelser forutsetter enkelte plikter for aktørene og en forutsetning om at alle aktørene trekker i samme retning. I debatten og høringen som har vært etter at saken ble fremmet for Stortinget 3. april 2020, er det kommet vesentlige innvendinger mot deler av loven. For å kunne ta hensyn til flere av disse, er det behov for vesentlige endringer. Dette er endringer som best vil bli ivaretatt med et grundig forarbeid. Dette handler både om direktoratets oppgaver, dets kompetanse til å gi pålegg og regulering av plikten til private aktører. Flertallet i Stortinget har i tillegg gitt uttrykk offentlig for at den foreslåtte loven ikke vil bli vedtatt. Av hensyn til aktørene som er foreslått regulert og andre berørte, mener regjeringen etter en helhetsvurdering av situasjonen at den beste løsningen er at Prop. 65 L (2019–2020) Lov om e-helse (e-helseloven) trekkes tilbake.

Til forsiden