Til kommunal og arbeidsdepartementet

Utvalget til å utrede behovet for endringer i dagens husleielovgivning, husleielovutvalget, legger med dette fram sin innstilling til lov om husleieavtaler. Utvalget ble nedsatt ved kongelig resolusjon av 9. februar 1990.

Utredningen er på de fleste punkter enstemmig, men det er dissens om enkelte spØrsmål. Dette gjelder bestemmelsene i § 2-13 (utleiers erstatningsansvar), § 2-15 (rett til å holde tilbake leie), § 3-1 (leien), § 3-5 (betaling for elektrisitet og brensel), § 3-9 (deponering), § 4-2 (indeksregulering), § 4-5 (unntak fra leieprisvernet), § 7-3 (informasjon til den tillitsvalgte), § 7-4 (manglende vedlikehold fra utleier), § 8-5 (framleierens stilling ved oppsigelse av hovedleieavtalen), § 9-4 (bytterett) § 9-8 (eierskifte), § 10-3 (adgangen til å inngå tidsbestemt leieavtale for bolig), § 10-8 (utleiers oppsigelse av andre leieavtaler) § 10-11 (formkrav til utleiers oppsigelse) og § 10-12 (tilsidesettelse av oppsigelse).

Oslo, februar 1993

Kåre Lilleholt

Einar Frigland

Anne Magler

Karin Kilset

William Stabelfelt

Vigdis Magistad

Morten Pind

Til dokumentets forside