Forsiden

NOU 2000: 14

Frihet med ansvar— Om høgre utdanning og forskning i Norge

Til innholdsfortegnelse

Til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 30. april 1998 et utvalg for å utrede høgre utdanning etter år 2000. I mandatet er utvalget bedt om å foreta en bred drøfting av de utfordringer som høyere utdanning i Norge vil stå overfor i årene framover. Utvalget avgir med dette sin innstilling.

Oslo, 8. mai 2000

Ole Danbolt Mjøs

Tora Aasland

Hilde Gunn Bjelde

Knut Brautaset

Signe Kjelstrup

Kari Kjenndalen

Bjarne Kvam

Ole Henrik Magga

Victor Norman

Kåre Rommetveit

Anne Rygg

Turid Karlsen Seim

Sven Erik Skønberg

Ivar Strand

Rune Sørensen

Gerd Liv Valla

Per Olaf Aamodt

Hans J. Gjertsen

Janne Irene Einan

Per M. Koch

Erling Moe

Tine Sophie Prøitz

Erik Strøm

Til dokumentets forside