NOU 2000: 16

Tobakksindustriens erstatningsansvar

Til innholdsfortegnelse

Til Sosial- og helsedepartementet

Utredningen om tobakksindustriens erstatningsansvar med vedlegg er utarbeidet av en rekke eksperter fra flere fagområder, se punkt 1.1. Våre anbefalinger er inntatt i punkt 1.20. Rådsforsamlingen i Statens tobakksskaderåd har gitt sin tilslutning til utredningen.Det er særlig tre typer av søksmål som kan være aktuelle i Norge:– Erstatningskrav overfor tobakksindustrien fra personer som selv har røykt og deres etterlatte.-– Erstatningskrav overfor arbeidsgivere, yrkesskadeforsikringen og/eller tobakksindustrien fra dem som har vært utsatt for tobakksrøyk i arbeidsmiljøet.– Erstatningskrav overfor tobakksindustrien fra fylkeskommuner for utgifter til sykehusbehandling av røykerelaterte sykdommer.Ved den erstatningsrettslige vurderingen er følgende egenskaper og forhold ved tobakken, tobakksindustrien og de skadelidte viktige:– Risikoen for skader, sykdommer, uførhet og dødsfall er meget høy ved bruk av tobakksvarer. I Norge dør det årlig ca 7 500 personer på grunn av røykerelaterte sykdommer.– Tobakksvarer som inneholder nikotin, er ikke bare psykologisk og sosialt vanedannende, men sterkt avhengighetsskapende.– Det er når tobakksvarer brukes på vanlig måte, etter sitt formål, at helseskader og avhengighet oppstår. Dette er et viktig kjennetegn ved tobakk som atskiller dette stoffet fra alkohol, legemidler, biler, farlige redskaper og andre produkter som volder skader.– Tobakksindustrien har hatt meget store fortjenester ved sin virksomhet, mens røykerne og fylkeskommunene er blitt belastet med sykdommer og utgifter. Den som har fordelen av virksomheten, bør også bære omkostningene – ”Von og vågnad må fylgast ad”.– Tobakksindustrien har ikke informert forbrukerne om de helseskadene og den nikotinavhengigheten som knytter seg til bruk av tobakksvarer. Industrien har tvert imot intensivert reklamevirksomheten etter at tobakksrapportene fra helsedirektørene i USA og Norge kom i 1964; den benektet, bagatelliserte og sådde tvil om medisinsk forskning om alvorlige helseskader; og den har motarbeidet offentlige tiltak som har vært begrunnet ut fra helsemessige hensyn.– En stor del av røykerne har begynt å røyke i ung alder; de fleste som nå blir syke, begynte før reklameforbudet og helseadvarslene ble innført i 1975; de har ikke visst om alle de helseskadene og den sterke nikotinavhengigheten som knytter seg til bruk av tobakksvarer; og mange av dem har forgjeves forsøkt å slutte flere ganger.

Oslo den 31. mai 2000

Asbjørn Kjønstad Leder

Vidar Birkeland

Erik Dybing

Karl Erik Lund

Tore Sanner

Nicolai V. Skjerdal

Til dokumentets forside