Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2010: 10

Tilpassing til eit klima i endring— Samfunnet si sårbarheit og behov for tilpassing til konsekvensar av klimaendringane

Til innhaldsliste

Forkortingar

ACIA

Arctic Climate Impact Assessment

AMSED

Annual Meeting of Sustainable Development Experts (i OECD)

AMAP

Arctic Monitoring and Assessment Programme

ECCE

European Climate Change Programme

EU

Den europeiske unionen

FN

De forente nasjoner (Dei sameinte nasjonane)

ICES

Det internasjonale havforskingsrådet

IPCC

International Panel on Climate Change

IPY

International Polar Year

NAO

North Atlantic Oscillation, eller Den nord-atlantiske svinginga

NorACIA

Norsk oppfølging av ACIA

OECD

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change

BE

Byggteknisk etat

DN

Direktoratet for naturforvaltning

DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

IMO

International Maritime Organization

NVE

Noregs vassdrags- og energidirektorat

PBL

Plan- og bygningsloven

KS

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Klif

Klima- og forureiningsdirektoratet

SSB

Statistisk sentralbyrå

SLF

Statens landbruksforvaltning

Til forsida av dokumentet