NOU 2010: 10

Tilpassing til eit klima i endring

Tilpassing til eit klima i endring — Samfunnet si sårbarheit og behov for tilpassing til konsekvensar av klimaendringane

Les dokumentet