NOU 2019: 14

Tvangsbegrensningsloven — Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

Til innholdsfortegnelse

Kilder og litteratur

Lover

Lover om fattigvesenet av 20. september 1845 (separate lover for kjøpstedene og landet)

Lov 7. juli 1922 nr. 8 om Reitgjerdet asyl [Opphevet]

Lover om fattigvesenet av 20. september 1845 (separate lover for kjøpstedene og landet)

Lov 17. august 1848 om Sindssyges Behandling og Forpleining [Opphevet]

Lov 30. april 1898 nr. 2 om Kriminalasylet

Lov 28. november 1898 nr. 14 om Umyndiggjørelse

Lov 31. mai 1900 nr. 5 om Løsgjængeri, Betleri og Drukkenskab

Lov 27. februar 1930 nr. 2 om Jan Mayen

Lov 26. februar 1932 nr. 1 om Edruskapsvern

Lov 28. april 1961 om psykisk helsevern

Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven)

Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)

Lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)

Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)

Lov 21. februar 2003 nr. 12 om behandlingsbiobanker (behandlingsbiobankloven)

Lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. (alternativ behandlingsloven)

Lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)

Lov 19. desember 2003 nr. 134 om endringer i lov om sosiale tjenester m.v. og lov om helsetjenesten i kommunene (rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning)

lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile saker (tvisteloven)

Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven)

Lov 30. juni 2006 nr. 45 om endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven mv.

Lov 22. desember 2006 nr. 99 om endringar i pasientrettslova og biobanklova (helsehjelp og forsking – personar utan samtykkekompetanse)

Lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)

Lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven)

Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov 20. juni 2014 nr. 43 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)

Lov 7. mai 2015 nr. 25 om donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev (transplantasjonslova)

Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven)

Lov 10. februar 2017 nr. 50 om endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet)

Lov 13. juni 1980 nr. 35 Lov om fri rettshjelp (rettshjelploven)

Forskrifter

Forskrifter av 3. juni 1977 om begrenset adgang til bruk av tvangsmidler og forbud mot korporlig refselse innen psykisk helsevern, helsevernet for psykisk utviklingshemmede og helsevernet for epileptikere

Forskrift 21. september 1984 nr. 1677 om begrenset adgang til tvangsbehandling

Forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften)

Forskrift 17. februar 2006 nr. 204 om pseudonymt register for individbasert helse- og omsorgsstatistikk §§ 2-1 og 1-8

Forskrift 10. juni 2008 nr. 580 om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner (Forskrift om internkontroll i institusjoner)

Forskrift 15. november 2011 nr. 1103 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften)

Forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift 16. desember 2011 nr. 1258 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m.

Forskrift 21. juni 2013 nr. 732 om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger

Forskrift 22. juni 2015 nr. 747 om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen (Forskrift om helselovgivning for Svalbard og Jan Mayen)

Forskrift 26. august 2016 nr. 1003 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer (Forskrift om rettigheter og tvang i rusinstitusjon)

Annet regelverk

NOU-er

NOU 1973: 25 Omsorg for psykisk utviklingshemmede. Målsetting og retningslinjer

NOU 1983: 5 Asylsuvereniteten

NOU 1985: 18 Lov om sosiale tjenester m.v.

NOU 1985: 34 Levekår for psykisk utviklingshemmede

NOU 1988: 8 Lov om psykisk helsevern uten eget samtykke

NOU 1991: 20 Rettssikkerhet for mennesker med psykisk utviklingshemming

NOU 2002: 4 Ny straffelov – Straffelovkommisjonens delutredning VII

NOU 2009: 8 Kompetanseutvikling i barnevernet

NOU 2010: 3 Drap i Norge i perioden 2004–2009

NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet — Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i psykisk helsevern (Paulsrudutvalget)

NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

NOU 2015: 11 Med åpne kort – Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene (Arianson-utvalget)

NOU 2016: 16 Ny barnevernslov — Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

NOU 2016: 17 På lik linje — Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

NOU 2017: 16 På liv og død — Palliasjon til alvorlig syke og døende

Proposisjoner

Ot.prp. nr. 60 (1988–89) Om lov om sosiale tjenester mv.

Ot.prp. nr. 29 (1990–91) Om lov om sosiale tjenester m.v. (sosialloven)

Ot.prp. nr. 44 (1991–92) Om lov om barneverntjenester (barnevernloven)

Ot.prp. nr. 57 (1995–96) Om lov om endringer i sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven (begrensning og kontroll med bruk av tvang og makt m.v. overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming – tilleggsproposisjon til Ot.prp.nr. 58 (1994–95)) Ot.prp. nr. 58 (1994–95) Om lov om endringer i sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven. (bruk av tvang og makt m.v overfor personer med psykisk utviklingshemming)

Ot.prp. nr. 82 (1997–98) Om lov om husleieavtaler (husleieloven)

Ot.prp. nr. 10 (1998–99) Om lov om spesialisthelsetjenesten m. m.

Ot.prp. nr. 11 (1998–99) Om lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykiatriloven)

Ot.prp. nr. 12 (1998–99) Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)

Ot.prp. nr. 13 (1998–99) Om lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven)

Ot.prp. nr. 29 (1990–91) Om lov om sosiale tjenester mv. (sosialloven)

Ot.prp. nr. 62 (2000–2001) Om lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m. v. (endring og utvidelse av tilsynet med tjenester i omsorgsboliger og andre hjemmebasert tjenester og forlengelse av virketiden for kapittel 6A)

Ot.prp. nr. 3 (2002–2003) Om lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. og i enkelte andre lover (statlig overtakelse av deler av fylkeskommunens ansvar for tiltak for rusmiddelmisbrukere)

Ot.prp. nr. 9 (2002–2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) og lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer (familievernkontorloven) m.v.

Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) Om lov om endring i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av barnekonvensjonen i norsk lov)

Ot.prp. nr. 55 (2002–2003) Om lov om endringer i lov om sosiale tjenester m.v. og lov om helsetjenesten i kommunene (rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning)

Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) Om lov om straff (straffeloven)

Ot.prp. nr. 64 (2005–2006) Om lov om endringar i pasientrettslova og biobanklova (helsehjelp og forsking – personar utan samtykkekompetanse)

Ot.prp. nr. 65 (2005–2006) Om lov om endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven m.v.

St.prp. nr. 53 (2005–2006) Om samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 4. april 1997 om menneskerettigheter og biomedisin

Ot.prp. nr. 104 (2008–2009) Om lov om endringer i barnelova mv. (flytting, delt bosted, samvær, vold mv.)

Ot.prp. nr. 110 (2008–2009) Om lov om vergemål (vergemålsloven)

Ot.prp. nr. 104 (2009–2010) Endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse mv.)

Prop. 91 L (2010–2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Prop. 106 S (2011–2012) Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Prop. 106 L (2012–2013) Endringer i barnevernloven

Prop. 40 L (2015–2016) Endringer i psykisk helsevernloven mv. (rettigheter og bruk av tvang på rusfeltet)

Prop. 78 L (2015–2016) Endringar i psykisk helsevernloven (kontroll for å hindre innføring av uønskte gjenstandar)

Prop. 99 L (2015–2016) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister)

Prop. 147 L (2015–2016) Endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet)

Prop. 75 L (2016–2017) Endringar i pasient- og brukarrettslova, helsepersonellova m.m. (styrking av rettsstillinga til barn ved yting av helse- og omsorgstenester m.m.)

Prop. 150 L (2016–2017) Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

Prop. 169 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre)

Innstillinger

Innst. O. nr. 65 (1998–99) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om spesialisthelsetjenesten m.m.

Innst. O. nr. 66 (2005–2006) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven m.v.

Innst. O. nr. 14 (2003–2004) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i lov om sosiale tjenester m.v. og lov om helsetjenesten i kommunene (rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning)

Innst. 203 S (2012–2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Innst. 186 S (2013–2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter, med unntak av romertall X og romertall XXIV

Stortingsmeldinger

St.meld. nr. 26 (1997–98) Begrensning og kontroll med bruk av tvang i tjenesteyting (Lov om sosiale tjenester m v kapittel 6 A Rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang og makt m v overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming)

Meld. St. 30 (2011–2012) Se meg! – alkohol – narkotika – doping.

Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Dokumenter

Budsjettinnst. S. nr. 11 (2000– 2001) Innstilling fra sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2001 vedkommende Sosial- og helsedepartementet

Dokument 16 (2011–2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven

Dokument 4:1(2015–2016) Sivilombudsmannen. Årsmelding for 2015

Dokument 4:1 (2016–2017) Sivilombudsmannen. Årsmelding for 2016

Dokument 6:1 (2016–2017) Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Årsmelding for 2016

Dokument 4:1 (2017–2018) Sivilombudsmannen. Årsmelding for 2017

Dokument 6:1 (2017–2018) Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Årsmelding for 2017

Dokument 6 (2018–2019) Norges institusjon for menneskerettigheter. Menneskerettighetene i Norge 2018. Årsmelding for 2018

Offentlige publikasjoner (høringsnotater, rundskriv, retningslinjer, rapporter, uttalelser, brev mv.)

Barne- og likestillingsdepartementet (2019) Høringsnotatet til ny Barnevernslov

Barne- og likestillingsdepartementet (2019) Tildelingsbrevet til Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Barneombudet (2015) Grenseløs omsorg

Helsedepartementet (I-8/2003) Kosmetisk kirurgi- fortolkning av relevant regelverk

Helsedirektoratet (IS-/2012) Helsepersonelloven med kommentarer

Helsedirektoratet (IS-2438) Rapport om konsekvenser for fosteret/barnet ved bruk av rusmidler/avhengighetsskapende legemidler i svangerskapet

Helsedirektoratet (IS-5/2013) Spesialisthelsetjenesteloven med kommentarer

Helsedirektoratet (IS-8/2015) Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer

Helsedirektoratet (IS-1876) Gravide i legemiddelassistert rehabilitering – Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder

Helsedirektoratet (IS-1948) Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser

Helsedirektoratet (IS-10/2015) Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Helsedirektoratet (IS-6/2016) Kontrollkommisjonens saksbehandling. Saksbehandlingsrundskriv for kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet

Helsedirektoratet (IS-1925) Nasjonal faglig retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar

Helsedirektoratet (IS-1957) Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Helsedirektoratet (IS-1/2017) Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften med kommentarer

Helsedirektoratet (IS–2629) Elektrokonvulsiv behandling (ECT), Nasjonal faglig retningslinje om bruk av elektrokonvulsiv behandling

Helsedirektoratet (IS-2355) Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10

Helsedirektoratet (IS-2229) Veileder for fylkesmannens behandling av klagesaker etter psykisk helsevernloven § 4-4 a jf. § 4-4

Helsedirektoratet (IS-1370) Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven, Gjennomgang og forslag til nye tiltak i Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern

Helsedirektoratet (IS-2056) Utkast til forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer

Helsedirektoratet (IS-2812) Tvang i psykisk helsevern. Utvikling i perioden 2013–2017

Helsedirektoratet (IS–2819) Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2017

Helsedirektoratet (IS–2803) Kontroll av tvangsbruk 2017

Helsedirektoratet (2008) Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern

Helsedirektoratet (2011) Tillit, tid, tilgjengelighet – Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester

Helsedirektoratet (2014) Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A – vedtakskompetanse ved innleggelse i kommunalt sykehjem. Fortolkningsbrev fra Helsedirektoratet til Fylkesmannen i Aust-Agder, datert 30. juni 2016

Helsedirektoratet (2016) Informasjon om ny gjennomføringsforskrift og lovendringer vedrørende rettigheter og bruk av tvang under opphold i rusinstitusjon. Brev til landets fylkesmenn, datert 3. oktober 2016

Helsedirektoratet (2016a) Informasjon om ny gjennomføringsforskrift og lovendringer vedrørende rettigheter og bruk av tvang under opphold i rusinstitusjon. Brev til landets fylkesmenn av 3. oktober 2016

Helsedirektoratet (2016) Brev til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 7. desember 2016

Helsedirektoratet (2017) Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser

Helsedirektoratet (2017) Presiseringer til rundskriv IS-1/2017 Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften med kommentarer. Brev datert 23. august 2017

Helsedirektoratet (2018) Brev til landets kontrollkommisjoner om kontroll med ECT, datert 17. april 2018

Helsedirektoratet (2019b) Brev til Fylkesmannen i Rogaland, datert 17. januar 2019

Helsetilsynet (2010) Generelle forhold og observasjoner tilsyn med låste dører

Helsetilsynet (2010b) Det vil helst gå bra. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger

Helsetilsynet (2012) Mytar og anekdotar eller realitetar? Barn med tiltak frå barnevernet og tenester frå psykisk helsevern for barn og unge. Ei kunnskapsoppsummering

Helsetilsynet (2019) Barnas hjem. Voksnes ansvar. Oppsummering av landsomfattende tilsyn med barneverninstitusjoner 2018

Helse- og omsorgsdepartementet (2009) Brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 21. oktober 2009

Helse- og omsorgsdepartementet (2019) Statsbudsjettet 2019. Kapittel 740 Helsedirektoratet – tildeling av bevilgning

Justis- og beredskapsdepartementet (2018) Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen, Vergemålsloven §§ 20 og 33 – samtykkekompetanse. Brev 20. mars 2018 til Fylkesmannen i Nordland, Rogaland, Møre og Romsdal, Oslo og Akershus og Statens sivilrettsforvaltning

Kongelig resolusjon (2016) Oppnevning av Tvangslovutvalget

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (2017) Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud – en nasjonal kartlegging – en nasjonal kartlegging

Norges institusjon for menneskerettigheter (2019) Temarapport 2019. Eldres menneskerettigheter – Syv utfordringer

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenesten (2007) Skadevirkninger av elektrokonvulsiv behandling (ECT) for stemningslidelser

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (2009) Effekt og sikkerhet av første- og annengenerasjons antipsykotika ved schizofreni hos voksne. En oversikt over systematiske oversikter Rapport nr. 08-2009. ISBN 978-82-8121-266-4.

Politidirektoratet (RPOD-2007-11) Rundskriv om halsgrep pågripelse/innbringelse og transport av arrestanter mv.

Regjeringsadvokaten (2012) Høringssvar til høring av NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet, datert 10. februar 2012

Rådet (2002) Rådet for vurdering av praksis og rettssikkerhet etter sosialtjenesteloven kapittel 6A. Rapport avgitt 11. juni 2002

Sosialdepartementet (2002) Høringsnotatet til Lov om sosiale tjenester kapittel 4 A. Rettssikkerhet ved bruk av tvang overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

TIPS Sør-Øst (2012) Veileder for utredning av barn og ungdom med schizofreni og psykosespekterlidelser

Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Østfold (2016) Tilsynsrapport etter tilsyn med Unicare Små enheter AS, datert 1. juni 2016

Justisdepartementet (2018) Høringsnotat om endringer i vergemålsloven mv. (personer uten samtykkekompetanse, særskilt forvaltning av midler, klage- og begjæringsrett i saker om vergen mv.)

Sosial- og helsedirektoratet (IS-1338) Evaluering av kontrollkommisjonene i psykisk helsevern

SIFER Sør-Øst (2014) Bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i psykisk helsevern i 2012. ISBN 978-82-473-0035-0

Sosialdepartementet (I-1077/77) Veiledning om grensesettende tiltak, herunder bruk av tvang og om forbud mot korporlig refselse, særlig i behandling av barn og unge

SINTEF (2006) Akuttpsykiatrisk behandling i Norge: resultater fra en multisenterstudie. Rapport nr. A310

SINTEF (2011) Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4 A – om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning

Sivilombudsmannen (2017a) Besøksrapport fra Klokkergårdenkollektivet

Sivilombudsmannen 2018 Årsmelding for 2018

Sivilombudsmannen (2018a) Skjerming i psykisk helsevern – risiko for umenneskelig behandling

Sivilombudsmanenen (2017/543) Tvangsmedisinering – særlig om kravet til «stor sannsynlighet» for positiv effekt

Sivilombudsmannen (2017/3156) Fylkesmannens vedtak om tvangsmedisinering – krav om «stor sannsynlighet» for vesentlig positiv effekt og enkelte andre vilkår

Sivilombudsmannen (2018c) The Norwegian NPM’s submission to the UN Committee Against Torture’s 63rd session – Information regarding the Norwegian Government’s implementation of the Convention. Brev av 22. mars 2018

Sosial- og helsedirektoratet (IS-1338) Evaluering av kontrollkommisjonene i psykisk helsevern

Statens helsetilsyn (2000) Schizofreni. Kliniske retningslinjer for utredning og behandling. Utredningsserie 9–2000

Statens helsetilsyn (2008) Nødvendig tvang? Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor mennesker med psykisk utviklingshemming for perioden 2000–2007, rapport nr. 7/2008

Statens helsetilsyn (2013) Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 og 2012 med tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem. Tvil om tvang

Statens helsetilsyn (2011) Oppsummeringsrapport – Helsetilsynet i fylkenes saksbehandling ved mottak av kopi av vedtak hjemlet i pasientrettighetsloven kap. 4A – 2009–2010. Internserien 3/201

Statens helsetilsyn (2017) Årsrapport 2016

Statens helsetilsyn (2018) Årsrapport 2017

Statens helsetilsyn (2019) Årsrapport 2018

Statens sivilrettsforvaltning (2018) Rundskriv om opprettelse av vergemål, datert 27. februar 2018

Statens sivilrettsforvaltning (2019) Årsmelding vergemål 2018

Statens sivilrettsforvaltning (2019a) «Tolga-saken» – en gjennomgang

Litteratur (bøker, tidsskrifter, rapporter fra ikke-offentlige organer)

A

Abderhalden C., Needham I., Dassen T., Halfens R., Haug HJ. og Fischer JE. (2008) Structured risk assessment and violence in acute psychiatric wards: randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry, 193(1), s. 44–50

Ahlfors UG., Baastrup PC., Dencker SJ., Elgen K., Lingjaerde O., Pedersen V., Schou M. og Aaskoven O. (1981) Flupenthixol decanoate in recurrent manic-depressive illness. A comparison with lithium. Acta Psychiatrica Scandinavica, vol. 64, s. 226–237

American Psychiatric Assosiation (2013) Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, DSM-5.

Andersen C., Kolmos A., Andersen K., Sippel V. og Stenager E. (2017) Applying sensory modulation to mental health inpatient care to reduce seclusion and restraint: A case control study. Nordic Journal of Psychiatry, 71(7), s. 525–528

Andrassy B.M. (2016). Feelings Thermometer: An Early Intervention Scale for Seclusion/Restraint Reduction Among Children and Adolescents in Residential Psychiatric Care. Journal of Child & Adolescent Psychiatric Nursing, 29(3), s. 145–147

Arstein-Kerslake A. og Flynn E. (2016) The General Comment on Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: a roadmap for equality before the law. The International Journal of Human Rights, vol. 20:4, s. 471–490

Ashcraft L. og Anthony W. (2008) Eliminating seclusion and restraint in recovery-oriented crisis services. Psychiatric Services, 59(10), s. 1198–1202

Ayub M., Saeed K., Munshi TA. og Naeem F. (2015) Clozapine for psychotic disorders in adults with intellectual disabilities. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015:9

Aagaard J., Tuszewski B. og Kolbaek P. (2017) Does Assertive Community Treatment Reduce the Use of Compulsory Admissions? Archives of Psychiatric Nursing, 31(6), s. 641–646

Aall, J (2018) Rettsstat og menneskerettigheter

Aasen, H.S. (2000) Pasientens rett til selvbestemmelse ved medisinsk behandling, Bergen

Aasebø W., Halvorsen C. og Staff, S. (2018) Dialyse i belter – etisk forsvarlig behandling eller overgrep? Tidsskriftet for Den norske Legeforening.

B

Bagnall AM., Jones L., Ginnelly L., Lewis R., Glanville J., Gilbody S., Davies L., Torgerson D., og Klejinen J. (2003). A systematic review of atypical antipsychotic drugs in schizophrenia. Health Technology Assessment, 7 (13), s. 1–93

Bartlett P., Oliver L. og Oliver T. (2007) Mental Disability and the European Convention on Human Rights, Leiden

Barton SA., Johnson MR., og Price LV. (2009) Achieving restraint-free on an inpatient behavioral health unit. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 47(1), s. 34–40

Barton-Gooden A., Dawkins PE. og Bennett J. (2015). Physical Restraint Usage at a Teaching Hospital: A Pilot Study. Clinical Nursing Research, 24(1), s. 73–90

Beauchamp TL. og Childress JF. (2009) Principles of Biomedical Ethics, New York/Oxford

Benneche G. (1977) I det andre huset. En beretning om myndige og umyndige I vårt omsorgssamfunn, Oslo

Bendiksen L.R.L. og Haugli T. (2018) Sentrale emner i barneretten, 3. Utgave, Oslo

Berge K. og Ellingsen KE. (2015) Selvbestemmelse og bruk av tvang og makt. En studie på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming.

Bernt JF (2001) Rettssikkerhetsbegrepet og kampen om velferdsstatens verdigrunnlag, i Juss-buss (red.) Tvers igjennom lov til seier, s. 155–173, Oslo

Bernt, JF. og Rasmussen Ø. (2010) Frihagens forvaltningsrett, bind I, Bergen

Bernt JF (2018) Tvangsmedisinering i psykisk helsvern, I Østenstad BH., Adolphsen C., Naur E. og Aasen, HS., Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten, s. 279.

Biering P. (2010) Child and adolescent experience of and satisfaction with psychiatric care: a critical review of the research literature. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, s. 65–72

Bjerkan AM., Lilleeng S. og Pedersen P. (2009). Brukerundersøkelse blant døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne, Trondheim

Blair EW., Woolley S., Szarek BL., Mucha TF., Dutka O., Schwartz HI., Wisniowski J. og Goethe JW. (2017). Reduction of Seclusion and Restraint in an Inpatient Psychiatric Setting: A Pilot Study. Psychiatric Quarterly, 88(1), s. 1–7

Bola, R. (2006). Medication-free research in early episode schizophrenia: Evidence of long term harm? Schizophrenia Bulletin, vol 32 (2), s. 288–296

Borckardt JJ., Madan A., Grubaugh AL., Danielson CK., Pelic CG., Hardesty SJ., Hanson R., Herbert J., Cooney H., Benson A. og Frueh BC. (2011) Systematic investigation of initiatives to reduce seclusion and restraint in a state psychiatric hospital. Psychiatric Services, 62(5), s. 477–483

Boumans CE., Egger JI., Bouts RA. og Hutschemaekers GJ. (2015) Seclusion and the importance of contextual factors: An innovation project revisited. International Journal of Law & Psychiatry, s. 1–11

Brecht ML., Anglin MD. og Wang JC. Treatment effectiveness for legally coerced versus voluntary methadone maintenance clients. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 1993;19, s. 89–106

Brecht ML., Anglin MD. og Dylan M. Coerced treatment for methamphetamine abuse: differential patient characteristics and outcomes. American Journal of Drug and Alcohol Abuse 2005; 31, s. 337–356

Bridgett DJ., Valentino K. og Hayden LC. (2012) The contribution of children’s temperamental fear and effortful control to restraint and seclusion during inpatient treatment in a psychiatric hospital. Child Psychiatry and Human Development, 43(6), s. 821–836

Broadstock M., Brinson D. og Weston A. (2008) The effectiveness of compulsory, residential treatment of chronic alcohol or drug addiction in non-offenders. Health Services Assessment Collaboration

Browne V., Knott J., Dakis J., Fielding J., Lyle D., Daniel C., Bruce M. og Virtue E. (2011) Improving the care of mentally ill patients in a tertiary emergency department: development of a psychiatric assessment and planning unit. Australian Psychiatry, 19(4), s. 350–353

Bruckner TA., Yoon J., Brown TT. og Adams N. (2010) Involuntary civil commitments after the implementation of California’s Mental Health Services Act. Psychiatric Services, 61(10), s. 1006–1011

Brylewski J. og Duggan L. (2004) Antipsychotic medication versus placebo for people with both schizophrenia and learning disability. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, issue 4

Brylewski J. og Duggan L. (2004) Antipsychotic medication for challenging behaviour in people with learning disability. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, issue 3

Burns T., Rugkåsa J., Yeeles K. og Catty J. (2016) Coercion in mental health: a trial of the effectiveness of community treatment orders and an investigation of informal coercion in community mental health care. NIHR Journals Library

Bybel BA. (2013) Does education of alternative measures decrease the use of physical restraints and seclusion? Dissertation Abstracts International, Section B: The Sciences and Engineering, 73(9-B(E)).

Bygdnes AM. og Kristiansen A. (2007) Psykotrope legemidler til personer med psykisk utviklingshemning. Tidsskrift for den Norske Legeforening, s. 1028–1030

C

Castle NG. og Mor V. (1998) Physical restraints in nursing homes: a review of the literature since the Nursing Home Reform Act of 1987. Medical Care Research and Review, 55(2), s. 139–170

Castle NG. (2006) Mental health outcomes and physical restraint use in nursing homes. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Researchdm Policy Ment Health, 33:696–704

Chahine LM., Acar D. og Chemali Z. (2010) The elderly safety imperative and antipsychotic usage. Harvard Review Psychiatry, vol 18, s. 158–172

Chandler G. (2008) From traditional inpatient to trauma-informed treatment: transferring control from staff to patient. Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 14(5), s. 363–371

Cheryl C., Facundo C., Diego FS., Gillinder B., Casimir K., Daniel J., Carrie B. og Guillermo C. (2018) Prediction of psychosis across protocols and risk cohorts using automated language analysis. World Psychiatry, 17(1) s. 67–75

Chouinard G. (2006). Interrelations between psychiatric symptoms and drug-induced movement disorder. Journal of Psychiatry & Neuroscience, vol. 31, s. 177–180

Chouinard G. og Jones BD. (1980) Neuroleptic-induced supersensitivity psychosis: clinical and pharmacologic characteristics. The American Journal of Psychiatry, 137(1), s. 16–21

Clancy M., Clarke M. og Lane A. (2010) A comparison of involuntary admissions to an independent psychiatric hospital before and after the Irish 2001 mental health act. European Psychiatry. 18th European Congress of Psychiatry in Munich, Germany.

Clausen L. og Jones A. (2014) A systematic review of the frequency, duration, type and effect of involuntary treatment for people with anorexia nervosa, and an analysis of patient characteristics. Journal of eating disorders, 2(1), s. 29

Collins JJ. og Allison M. (1983) Legal coercion and retention in drug abuse treatment. Hospital and Community Psychiatry

Copeland J. og Maxwell JC. (2007) Cannabis treatment outcomes among legally coerced and non-coerced adults. BMC Public Health, 7: 111

Cipriani A., Rendell JM. og Geddes J. (2009) Olanzapine in long-term treatment for bipolar disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 1

Coyne I. og Scott P. (2014) Alternatives to restraining children for clinical procedures. Nursing Children and Young People, 26(2), s. 22–27

Cummings KS., Grandfield S. A. og Coldwell CM. (2010) Caring with comfort rooms. Reducing seclusion and restraint use in psychiatric facilities. Journal of Psychosocial Nursing & Mental Health Services, 48(6), s. 26–30

Cunningham G. (2012) Analysis of episodes of involuntary re-admission in Ireland (2007–2010). Irish Journal of Psychological Medicine, 29(3), s. 180–184

D

Day DM. (2002) Examining the therapeutic utility of restraints and seclusion with children and youth: The role of theory and research in practice. American Journal of Orthopsychiatry, 72(2), s. 266–278.

De Jong MH., Kamperman AM., Oorschot M., Priebe S., Bramer W., Van de Sande, R., Van Gool AR. og Mulder CL. (2016) Interventions to Reduce Compulsory Psychiatric Admissions: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Psychiatry, 73(7), s. 657–664

Deb S., Farmah BK., Arshad E., Deb T., Roy M. og Unwin GL. (2014) The effectiveness of aripiprazole in the management of problem behaviour in people with intellectual disabilities, developmental disabilities and/or autistic spectrum disorder--a systematic review. Research in Developmental Disabilities. 35(3), s. 711–25

Defrancesco M., Marksteiner J., Fleischhacker WW. og Blasko I. (2015). Use of Benzodiazepines in Alzheimer’s Disease: A Systematic Review of Literature. International Journal of Neuropsychopharmacology, 19;18 (10)

Dementia in Europe (2013) Yearbook 2013, Alzheime Europe.

Deschietere, G. (2010). Alternative work and world. Chronicity of emergencies and the work in crisis unit. Psychiatria Danubina, 22 Suppl 1, S165.

Doedens P., Maaskant JM., Latour CH., Meijel BKGV., Koeter MWJ., Storosum JG., Barkhof E. og Haan L. (2017) Nursing staff factors contributing to seclusion in acute mental health care-An explorative cohort study. Issues in Mental Health Nursing, 38(7), s. 584–589.

Dragsten F. og Søndenaa E. (2014) Fagpersonells forståelse av økt registrert tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2:2014

E

Eckhoff T. og Sundby N. (1991) Rettssystemer, 2. utg.

Eckhoff T. og Smith E. (2018) Forvaltningsrett, 11. utg.

Eek, A., Haugen P.K, og Mordal T. (1980). 2. utg. Oslo. Senil demens, er det behandlingsmulighet: et behandlingsforsøk med realitetsorientering.

Ellingsen K. (2006) Lovregulert tvang og refleksiv praksis: en studie av hvordan innføringen av sosialtjenestelovens kapittel 6A påvirker utformingen og gjennomføringen av tjenestene til utviklingshemmede som oppfattes å ha utfordrende atferd.

Elzakkers IF., Danner UN., Hoek HW., Schmidt U. og Van Elburg AA. (2014) Compulsory treatment in anorexia nervosa: a review. International Journal of Eating Disorders, 47(8), s. 845–852

Emerson E. og Bromley J. (1995) The form and function of challenging behaviours. Journal of Intellectual Disability Research, s. 388–398

Engedal K., Kirkevold Ø, Eek A. og Nygård, AM (2001) Skal, skal ikke. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens

Engedal K., Kirkevold Ø, Eek A. og Nygård AM. (2002) Makt og avmakt. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens

Engedal K. og Haugen PK. (2018) Demens – sykdommer, diagnostikk og behandling

Evans D., Wood J. og Lambert L. (2002). A review of physical restraint minimization in the acute and residential care settings. Journal of Advanced Nursing, 40(6), s. 616–625

Evans D., Wood J. og Lambert L. (2003) Patient injury and physical restraint devices: a systematic review. Journal of Advanced nursing, 41(3), s. 274–282

F

Farlow MR. og Shamliyan TA. (2017) Benefits and harms of atypical antipsychotics for agitation in adults with dementia. The Journal of the European College of Neuropsychopharmacologyur Neuropsychopharmacol, 27(3), s. 217–231

Flaherty JH. og Little MO. (2011) Matching the environment to patients with delirium: lessons learned from the delirium room, a restraint-free environment for older hospitalized adults with delirium. Journal of the American Geriatrics Society, s. 295–300

Foebel AD. og Pedersen NL. (2016) Genetic Influences on Functional Capacities in Aging. Gerontologist, s. 18–29

Foebel AD., Onder G., Finne-Soveri H., Lukas A., Denkinger MD., Carfi A., Vetrano DL., Brandi V., Bernabei, R. og Liperoti R. (2016) Physical Restraint and Antipsychotic Medication Use Among Nursing Home Residents With Dementia. Journal of the American Medical Directors Association, 17(2), s. 184–189

Fonad E., Wahlin TB,. Winblad B., Emami A. og Sandmark H. (2008). Falls and fall risk among nursing home residents. Journal of clinical nursing, 17(1), s. 126–134

Forandringsfabrikken kunnskapssenter (2019) Hvis jeg var ditt barn

Freedberg EJ og Johnston WE. (1980) Outcome with alcoholics seeking treatment voluntarily or after confrontation by their employer. Journal of Occupational Medicine 1980; 22 s. 83–86

Fung LK., Mahajan R., Nozzolillo A., Bernal P., Krasner A., Jo B., Coury D., Whitaker A., Veenstra-Vanderweele J. og Hardan AY. (2016) Pharmacologic treatment of severe irritability and problem behaviors in Autism: A systematic review and meta-analysis. Pediatrics 137, s. 124–135

Furre A., Sandvik L., Heyerdahl S., Friis S., Knutzen M. og Hansssen-Bauer K. (2014) Characteristics of Adolescents Subjected to Restraint in Acute Psychiatric Units in Norway: A Case-Control Study. Psychiatric Services in Advance

Furre A., Sandvik L., Friis S., Knutzen M. og Hanssen-Bauer K. (2016) A nationwide study of why and how acute adolescent psychiatric units use restraint. Psychiatry Research s. 60–66

Furre A., Falk RS., Sandvik L., Friis S., Knutzen M. og Hanssen-Bauer K. (2017) Characteristics of adolescents frequently restrained in acute psychiatric units in Norway: a nationwide study. Child Adolesc Psychiatry Ment Health, 11:3

G

Gandre C., Gervaix J., Thillard J., Mace JM., Roelandt JL. og Chevreul K. (2017) Involuntary Psychiatric Admissions and Development of Psychiatric Services as an Alternative to Full-Time Hospitalization in France. Psychiatric Services, 68(9), s. 923–930

Garden MH. og Hauge S. (2012) The battle for beneficence – nurses’ experience of the use of coercion in dementia care. Vård i Norden, 32(4), s. 18–22

Gerdner B. (2009) Översikt om tvångsvård vid missbruk – effekt och kvalitet.

Gjerberg E., Hem MH., Forde R. og Pedersen R. (2013) How to avoid and prevent coercion in nursing homes: a qualitative study. Nursing Ethics, 20(6), s. 632–644

Glasberg AL., Eriksson S., Dahlqvist V., Lindahl E., Strandberg, G., Soderberg A., og Norberg A. (2006) Development and initial validation of the Stress of Conscience Questionnaire. Nurs Ethics, 13(6), s. 633–648

Godfrey JL., McGill AC., Jones NT., Oxley SL. og Carr RM. (2014) Anatomy of a transformation: a systematic effort to reduce mechanical restraints at a state psychiatric hospital. Psychiatric Services, 65(10), s. 1277–1280

Gostin LO. (200) Human rights of persons with mental disabilities. The European Convention of Human Rights. International Journal of Law and Psychiatry

Goulet MH., Larue C. og Dumais A. (2012) From study day to centre for the study of control measures: An example of codevelopment. International Journal of Mental Health Nursing, 21(5), s. 493

Grøholt B. (1999) Suicide and suicide attempt among children and adolescents.

Gulpers MJ., Bleijlevens MH., Ambergen T., Capezuti E., Van Rossum E. og Hamers JP. (2011) Belt restraint reduction in nursing homes: effects of a multicomponent intervention program. Journal of the American Geriatrics Society, 59(11), s. 2029–2036

Gulpers M J., Bleijlevens MH., Capezuti E., Van Rossum E., Ambergen T. og Hamers J. P. (2012) Preventing belt restraint use in newly admitted residents in nursing homes: a quasi-experimental study. International Journal of Nursing Studies, 49(12), s. 1473–1479

Graver HP. (2015) Alminnelig forvaltningsrett. 4. utg.

Grichting E., Uchtenhagen A. og Rehm J. (2002) Modes and impact of coercive inpatient treatment for drug-related conditions in Switzerland. European Addiction Research, s. 78–83

Gröning L., Erling JH. og Jørn J. (2016) Frihet, forbrytelse og straff

Guarda AS., Pinto AM., Coughlin JW., Hussain S., Haug NA., og Heinberg LJ. (2007) Perceived coercion and change in perceived need for admission in patients hospitalized for eating disorders. American Journal of Psychiatry, 164(1), s. 108–114

Gurwitz JH., Bonner A. og Berwick DM. (2017) Reducing Excessive Use of Antipsychotic Agents in Nursing Homes. The Journal of the American Medical Association

Gøtzche PC. og Lund K. (2016) Tvangsmedisinering må forbys. Kritisk juss 02/2016.

H

Haddad P. og Correll C. (2018) The acute efficacy of antipsychotics in schizophrenia: a review of recent meta-analyses. Therapeutic Advances in Psychopharmacology

Hall W. (2010) Skadereduserende veileder for å slutte med eller bruke mindre psykofarmaka. Oversatt og utgitt av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Hall C., Votova K., Heyd C., Walker M., MacDonald S., Eramian D. og Vilke GM. (2015) Restraint in police use of force events: Examining sudden in custody death for prone and not-prone positions. Journal of forensic and legal medicine, s. 29–35

Handegård og Gjertsen (2008). Kapittel 4A – en faglig revolusjon – Nordlandsforskning– NF rapport nr. 1/2008.

Harding CM., Brooks GW., Ashikaga T., Strauss J., Breier A. (1987) The Vermont longitudinal study of persons with severe mental illness, II: Long-term outcome of subjects who retrospectively met DSM-III criteria for schizophrenia. The American Journal of Psychiatry, vol 144, s. 727–735

Haukanes, L. og Søvig KH. (2016) Helsetjenester i barneverninstitusjoner

Haw C. og Stubbs J. (2010) Covert administration of medication to older adults: a review of the literature and published studies. Journal of Psychiatric Mental Health Nurses, 17(9), s. 761–768

Hegarty JD., Baldessarini, RJ., Tohen M., Waternaux C. og Godehard O. (1994) One hundred years of schizophrenia: a meta-analysis of the outcome literature. American Journal of Psychiatry, vol. 151, s.1409–1416

Heinze C., Dassen T. og Grittner U. (2012) Use of physical restraints in nursing homes and hospitals and related factors: a cross-sectional study. Journal of clinical nursing, 21(7/8), s. 1033–1040

Hemmingsen R., Parnas J., Gjerris A., Reisby N. og Kragh-Sørensen P. (2002) Klinisk psykiatri 2. utgave

Hendryx M., Trusevich Y., Coyle F., Short R. og Roll J. (2010) The distribution and frequency of seclusion and/or restraint among psychiatric inpatients. Journal of Behavioral Health Services & Research, 37(2), s. 272–281

Hillery J. og Dodd P. (2007) Self injurious behaviour, s. 225–237. I: Bouras N, Holt G (red.) Psychiatric and Behavioural Disorders in Intellectual and Developmental Disabilities. 2. utgave

Hofmann H. og Hahn S. (2014) Characteristics of nursing home residents and physical restraint: a systematic literature review. Journal of clinical nursing 23(21/22), s. 3012–3024

Holden B. og Gitlesen JP. (2004) Psychotropic medication in adults with mental retardation: prevalence, and prescription practices. Research in Developmental Disabilities, 25:509–21

Holden B. (2008) Psykiske lidelser og utviklingshemning, Atferdanalytisk forståelse og behandling

Holden B. (2013) Malen for habiliteringstjenesten for voksne

Holden B (2016) Utfordrende atferd og utviklingshemning: Atferdsanalytisk forståelse og behandling. 2. utgave

Hollins LP. Og Stubb BB. (2011) The shoulder: taking the strain during restraint. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, s. 177–184

Hochstrasser L., Frohlich D., Schneeberger AR., Borgwardt S., Lang UE., Stieglitz R. D., og Huber CG. (2018) Long-term reduction of seclusion and forced medication on a hospital-wide level: Implementation of an open-door policy over 6 years. The Journal of the Association of European Psychiatrists, s. 51–57

Hochstrasser L., Voulgaris A., Moller J., Zimmermann T., Steinauer R., Borgwardt S., Undine EL. og Huber CG. (2018) Reduced Frequency of Cases with Seclusion Is Associated with «Opening the Doors» of a Psychiatric Intensive Care Unit. Frontiers in psychiatry Frontiers Research Foundation, s. 57

I

Inouye SK. og Charpentier PA. (1996) Precipitating factors for delirium in hospitalized elderly persons: Predictive model and interrelationship with baseline vulnerability. The Journal of the American Medical Association, 275(11), s. 852–857

J

Jani S., Knight S. og Jani S. (2011) The implementation of milieu therapy training to reduce the frequency of restraints in residential treatment centers. Adolescent Psychiatry, 1(3), s. 251–254

Janssen WA., Noorthoorn EO., Nijman HL., Bowers L., Hoogendoorn AW., Smit A., og Widdershoven GA. (2013) Differences in seclusion rates between admission wards: does patient compilation explain? Psychiatric Quarterly, 84(1), s. 39–52

Johnson P. (2012) Staff injury arising from the use of physical intervention. Journal of Learning Disabilities and Offending Behaviour 3, s. 35–43

Jones E., Allen D. og Moore K. (2007) Restraint and self-injury in people with intellectual disabilities: a review. Journal of Intellectual Disabilities, vol.11(1), s. 105–118

K

Khan S., Zhu T., Ye B., Mihailidis A., Iaboni A., Newman N., Wang A. og Martin L. (2017) DAAD: A Framework for Detecting Agitation and Aggression in People Living with Dementia Using a Novel Multi-modal Sensor Network. IEEE International Conference on Data Mining workshops

Knutzen M., Bjorkly S., Eidhammer G., Lorentzen., S., Mjosund NH., Opjordsmoen S., Sandvik L. og Friis S. (2014) Characteristics of patients frequently subjected to pharmacological and mechanical restraint--a register study in three Norwegian acute psychiatric wards. Psychiatry Research, s. 127–133

Knutzen M., Bjørkly S., Bjørnstad M., Furre S. og Sandvik L. (2014) Innsamling og analyse av data om bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i det psykiske helsevernet for voksne i 2012, Kompetansesenterets rapport 2011–1

Knutzen M., Mjosund NH., Eidhammer G., Lorentzen S., Opjordsmoen S., Sandvik L. og Friis S. (2011) Characteristics of psychiatric inpatients who experienced restraint and those who did not: a case-control study. Psychiatric Services, 62(5), s. 492–497

Karlsson S., Bucht G., Eriksson S., og Sandman, PO. (1999) Resident and Staff Characteristics, Enviromental and Organizational Factors Associated With Physical Restraint Use in Elderly Care

Katsakou C., Rose D., Amos T., Bowers L., McCabe R., Oliver D., og Priebe S. (2012) Psychiatric patients’ views on why their involuntary hospitalisation was right or wrong: a qualitative study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 47(7), s. 1169–1179

Kayed NS., Jozefiak T., Rimehaug T., Tjelflaat T., Brubakk AM., og Wichstrom L. (2015) Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner

Kelly JF., Finney JW. og Moos RH. (2005) Substance use disorder patients who are mandated to treatment: Characteristics, treatment process, and 1- and 5-year outcomes. Journal of Substance Abuse Treatment, s. 213–223

Kilcoyne . (2016) Reducing Restrictive Practice. Trust-Wide Clinical Policy Document DS48. NHS Foundation Trust

Kirkevold O., Laake K. og Engedal K. (2003a) Use of constraints and surveillance in Norwegian wards for the elderly. International Journal of Geriatric Psychiatry, s. 491–497

Kirkevold Ø., Sandvik L. og Engedal K. (2004) Use of constraints and their correlates in Norwegian nursing homes. International Journal of Geriatric Psychiatry, s. 980

Kirkevold O. og Engedal K. (2004a) A study into the use of restraint in nursing homes in Norway. British Journal of Nursing, s. 902–905

Kirkevold Ø. og Engedal K. (2004b) Concealment of drugs in food and beverages in nursing homes: cross sectional study. British Medical Journal, 1;330 (7481):20

Kirkevold Ø. og Engedal K. (2004c) Prevalence of patients subjected to constraint in Norwegian nursing homes. Scandinavian Journal of Caring Sciences, s. 281–286

Kirkevold Ø. og Engedal K. (2004d) A study into the use of restraint in nursing homes in Norway. British Journal of Nursing, s. 902–905

Kirkevold Ø. og Engedal K. (2006) The quality of care in Norwegian nursing homes. Scandinavian Journal of Caring Sciences, s. 177–183

Kirkevold Ø. og Engedal K. (2008) Quality of care in Norwegian nursing homes – deficiencies and their correlates. Scandinavian Journal of Caring Sciences, s. 560–567

Kirkevold Ø. og Engedal K. (2009) Is covert medication in Norwegian nursing homes still a problem? Drugs Aging, s. 333–344

Kisely SR. og Campbell LA. (2014) Compulsory community and involuntary outpatient treatment for people with severe mental disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews, 16;(2)

Kjellevold, A (2016) Helse- og omsorgstjenesteloven med kommentarer

Kjellevold (2018) Pårørendeinvolvering i saker om tvang overfor helserettslig myndig, i Østenstad BH., Adolphsen C., Naur E. og Aasen, HS., Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten, s. 193–225

Kjønstad A. og Syse A. (2014) Grunnlovsreformen og velferdsretten, Jussens Venner, s. 340–357

Kjønstad A., Syse, A. og Kjelland, M (2017) Velferdsrett I, 6. utgave

Klag S., O’Callaghan F. og Creed P. (2005) The use of legal coercion in the treatment of substance abusers: an overview and critical analysis of thirty years of research. Substance Use and Misuse, s. 1777–1795

Knight K., Hiller ML., Broome KM. og Simpson DD. (2000) Legal pressure, treatment readiness, and engagement in long-term residential programs. Journal of Offender Rehabilitation, s. 101–115

Kogstad R. (2011) Medisinering og (manglende) rettssikkerhet. I Kolstad A. og Kogstad R. (red): Psykologisering av sosiale problemer. Medikalisering av psykiske lidelser. Alpha forlag.

Kompetansesenter rus- region sør, Borgestadklinikken (2015). Gravide innlagt på Borgestadklinikken. Rapport nr. 2

Kröpelin TF., Neyens JCL., Halfens RJG., Kempen GIJM. og Hamers JPH. (2013) Fall determinants in older long-term care residents with dementia: a systematic review. International psychogeriatrics, s. 549–563

Kwok T., Bai X., Chui MY., Lai CK., Ho DW., Ho FK. og Woo J. (2012) Effect of physical restraint reduction on older patients’ hospital length of stay. Journal of the American Medical Directors Association, s. 645–650.

L

Lambert M., Schottle D., Ruppelt F., Ludecke D., Sarikaya G., Schulte-Markwort M., Gallinat J. og Karow A. (2015) Integrated care for patients with first and multiple episodes of severe psychotic illnesses: 3-year results of the Hamburg model. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz, s. 408–419

Langfeldt G. (1959) Rettspsykiatri, 2. utgave

Lapeyre-Mestre, M. (2016) A Review of Adverse Outcomes Associated with Psychoactive Drug Use in Nursing Home Residents with Dementia. Drugs Aging, s. 865–888

Larsson-Kronberg M., Ojehagen A. og Berglund M. (2005) Experiences of coercion during investigation and treatment. International Journal of Law and Psychiatry, s. 613–621

Larue C., Goulet MH., Prevost MJ., Dumais A. og Bellavance J. (2018) Identification and analysis of factors contributing to the reduction in seclusion and restraint for a population with intellectual disability. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, s. 212–222

Lawental E., McLellan AT., Grissom GR., Brill P. og O’Brien C. (1996) Coerced treatment for substance abuse problems detected through workplace urine surveillance: Is it effective? Journal of Substance Abuse, s. 115–128

Lee JSW., Hui E., Chan F., Chi I. og Woo J. (2008) Associated factors of falls in nursing home residents in Hong Kong and the role of restraints: a cross-sectional survey using the Resident Assessment Instrument (RAI). Aging Clinical and Experimental Research, s. 447–453

Legeforeningen (2015) Etiske regler for leger

Leucht S., Barnes TR., Kissling W., Engel RR., Correll C. og Kane JM. (2003) Relapse prevention in schizophrenia with new-generation antipsychotics: a systematic review and exploratory meta-analysis of randomized, controlled trials. American Journal of Psychiatry, vol. 160, s. 1209–1222

Leucht S., Arbter D., Engel RR., Kissling W. og Davis JM. (2009) How effective are second-generation antipsychotic drugs? A meta-analysis of placebo-controlled trials. Molecular Psychiatry, s. 429–447

Leucht S., Tardy M., Komossa K., Heres S., Kissling W., Salanti G. og Davis JM. (2012) Antipsychotic drugs versus placebo for relapse prevention in schizophrenia: a systematic review and meta-analysis. The Lancet, s. 2063–2071

Lin PC., Lin LC., Shyu YIL. og Hua MS. (2011) Predictors of pain in nursing home residents with dementia: a cross-sectional study. Journal of Clinical Nursing, s. 1849–1857

Lingjærde O. og Aarre TF. (2015) Psykofarmaka Medikamentell behandling av psykiske lidelser, 6. utgave

Lichtwarck B., Selbaeck G., Kirkevold Ø., Rokstad AM., Benth JS., Lindstrøm JC. og Bergh S. (2018) Targeted Interdisciplinary Model for Evaluation and Treatment of Neuropsychiatric Symptoms: A Cluster Randomized Controlled Trial. The American Journal of Geriatric Psychiatry, s. 25–38

Lovell A, Smith D. og Johnson P. (2015) A qualitative investigation into nurses’ perceptions of factors influencing staff injuries sustained during physical interventions employed in response to service user violence within one secure learning disability. Journal of clinical nursing, s. 1926–1935

Lunde S. og Hem E. (2009) Å angripe egen kropp. Tidsskrift Den norske legeforening, s. 754–758

UniRokkansenteret (2010) Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6–2, 6–2a og 6–3. Rapport 2/2010

Lundeberg IR., Kristian M. og Søvig KH. (2014) Tvang i rusfeltet. Regelverk, praksis og erfaringer med tvang.

Luo H., Lin M. og Castle N. (2011) Physical restraint use and falls in nursing homes: a comparison between residents with and without dementia. American Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementias, s. 44–50

Lykke J., Austin SF. og Morch MM. (2008) Cognitive milieu therapy and restraint within dual diagnosis populations. Ugeskrift for Laeger, s. 339–343

M

Madan A., Borckardt JJ., Grubaugh AL., Danielson CK., McLeod-Bryant S., Cooney H., Herbert J., Hardesty SJ. og Frueh BC. (2014). Efforts to reduce seclusion and restraint use in a state psychiatric hospital: a ten-year perspective. Psychiatric Services, s. 1273–1276

Madden S., Hay P. og Touyz S. (2015) Systematic review of evidence for different treatment settings in anorexia nervosa. World journal of psychiatry, s. 147

Madge N., Hewitt A., Hawton K. de Wilde EJ., Corcoran P., Fekete S., van Heeringen K., De Leo D. og Ystgaard M. (2008) Deliberate self-harm within an international community sample of young people: comparative findings from the Child&Adolsent Self-Harm in Europe (CASE) Study. Journal of Child Psychology and Psychiartiy, s. 667–677

Martin A., Krieg H., Esposito F., Stubbe D. og Cardona L. (2008) Reduction of restraint and seclusion through collaborative problem solving: a five-year prospective inpatient study. Psychiatric Services, s. 1406–1412

Mathisen JR. og Føyn PA. (2002) Gjennombruddsprosjekt psykiatri: Bruk av tvang. Den norske legeforening.

Matningsdal M. (2015) Straffeloven, Alminnelige bestemmelser, kommentarutgave

Matson JL., Bamburg JW., Mayville EA., Pinkston J., Bielecki J., Kuhn D., Smalls Y. og Logan JR. (2000) Psychopharmacology and mental retardation: a 10 year review (1990–1999). Research in Developmental Disabilities, s. 263–296

Maust DT., Kim HM., Seyfried LS., Chiang C., Kavanagh J., Schneider LS. ans, Kales HC. (2015) Antipsychotics, Other Psychotropics, and the Risk of Death in Patients With Dementia Number Needed to Harm. JAMA Psychiatry, s. 438–445

McCurdy JM., Haliburton JR., Yadav HC., Yoder AM., Norton LR., Froehlich JA., Kaur H, Kramer NF., Silman A., Quinn BJ., Pudlo S., Terrell CB. og El-Mallakh RS. (2015) Case study: design may influence use of seclusion and restraint. Health Environments Research and Design Journal, s. 116–121

McGarvey EL., Leon-Verdin M., Wanchek TN. og Bonnie RJ. (2013) Decisions to initiate involuntary commitment: the role of intensive community services and other factors. Psychiatric Services, s. 120–126

McQuire C., Hassiotis A., Harrison B. og Pilling S. (2015) Pharmacological interventions for challenging behaviour in children with intellectual disabilities: A systematic review and meta-analysis. BMC Psychiatry

Mérineau-Côté J. og Morin D. (2013) Restraint and Seclusion: The Perspective of Service Users and Staff Members. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, s. 447–457

Meynen G. og Swaab DF. (2011) Why medication in involuntary treatment may be less effective: the placebo/nocebo effect. Medical Hypotheses, s. 993–995

Mjaaland M. (2017) Tvang og tvil. En innsideberetning frå norsk psykiatri

Möhler R., Richter T., Köpke S. og Meyer G. (2011) Interventions for preventing and reducing the use of physical restraints in long-term geriatric care. Cochrane Database of Systematic Reviews

Moksnes KM. (2011) Tilbakefall etter elektrokonvulsiv terapi. Den norsk Tidsskrift for den norske Legeforeningen, s. 1991–1993

Moses Tally. (2011) Adolescents’ Perspectives About Brief Psychiatric Hospitalization: What is Helpful and What is Not? The Psychiatric quarterly, s. 121–37

Murray RM., Quattrone D., Natesan S., van Os J., Nordentoft M., Howes O., Di Forti M. og Taylor D. (2016) Should psychiatrists be more cautious about the long-term prophylactic use of antipsychotics? British Journal of Psychiatry, s. 361–365

Murray RM. (2016) Mistakes I Have Made in My Research Career. Schizophrenia Bulletin

N

NAKU (2007). Helseoppfølging av personer med utviklingshemning

Nelson RL og Furner SE. (2005) Risk factors for the development of fecal and urinary incontinence in Wisconsin nursing home residents. Maturitas, s. 26–31

Ness E., Steen O., Reichelt JG. og Walby FA. (2016) Reduced number of involuntary commitments from an emergency outpatient clinic. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, s. 625–631

Ng KP., McMaster FR. og Heng BH. (2008) The effectiveness of bedrails in preventing falls. Singapore Nursing Journal, s. 10–17

Njaa B. (2018) Fellesaksjon for medisinfri behandlingsforløp. PsykOPP, nr. 1–2018

Nordhus IH., Skjerve A. og Aasen HS. (2006) Demens, samtykkekompetanse og rett til selvbestemmelse- utfordringer ved behandling og forskning, Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter

Nordlandsforskning (2008) Kapittel 4 A – en faglig revolusjon? NF-rapport nr. 1/2008

Nordtug B. (2011) Caring burden of cohabitants living with partners suffering from chronic obstructive pulmonary desease or dementia

Norsk Helseinformatikk AS (2018) Norsk elektronisk Legehåndbok

Norvoll R., Ruud T. og Hynnekleiv T. (2015) Skjerming i akuttpsykiatrien. Tidsskrift for Den norske legeforening, s. 35–39

Nunno MA., Holden MJ. og Tollar A. (2006) Learning from tragedy: A survey of child and adolescent restraint. Child abuse and neglect, s. 1333–1342

Nyttingnes O. (2011) Beltefri psykiatri på Island. Tidsskrift for den Norske Legeforeningen, s. 1316–1368

Nyttingnes O., Ruud T., Norvoll R., Rugkåsa J. og Hanssen-Bauer K. (2018) A cross-sectional study of experienced coercion in adolescent mental health inpatients. BMC Health Services Research

Nøttestad JA. og Linaker OM. (2003) Psychotropic drug use among people with intellectual disability before and after deinstitutionalization. Journal of Intellectual Disability Research, s. 464–471

O

Oberleitner LL. (2000) Aversiveness of traditional psychiatric patient restriction. Archives of Psychiatric Nursing, s. 93–97

O’Keeffe ST. (2016) Legal and ethical considerations in involuntary admissions to long-term care. I Donnelly M. og Murray C. (red.), Ethical and Legal Debates in Irish Healthcare: Confronting Complexities, s.117–134

Omolewa P. (2012) The impact of instructive educational program on physical restraint reduction in acute mental health hospitals

Oxford Research (2017) Evaluering av kvaliteten på tvangsvedtak

Oxford Research (2013) Evaluering av pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Oxford Research (2015) Organisering, effektivitet og rettssikkerhet evaluering av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Otsuka A. (2014) Advocacy and early discharge under the new system of hospitalization for medical care and protection. Seishin Shinkeigaku Zasshi – Psychiatria et Neurologia Japonica, s. 302–308

P

Pasareanu AR., Vederhus JK., Opsal A., Kristensen Ø. og Clausen T. (2016) Improved drug-use patterns at 6 months post-discharge from inpatient substance use disorder treatment: results from compulsorily and voluntarily admitted patients. BMC Health Services Research, 16: 291

Paterson B. (2011) How corrupted cultures lead to abuse of restraint interventions. Learning Disability Practice, s. 24–28

Petrakis M., Penno S., Oxley J., Bloom H. og Castle D. (2012) Early psychosis treatment in an integrated model within an adult mental health service. European Psychiatry, s. 483–488

Perron BE. og Bright CL. (2008) The influence of legal coercion on dropout from substance abuse treatment: results from a national survey. Drug Alcohol Depend, s. 123–131

Pettersen RT. (1986) Overgrep eller forsømmelse? Strukturell mishandling av gamle i institusjoner

Prince M., Bryce R., Albanese E., Wimo A., Ribeiro W og Ferri CP. (2013). The global prevalence of dementia: a systematic review and metaanalysis. Alzheimers Dement, s. 63–75

Putkonen A., Kuivalainen S., Louheranta O., Repo-Tiihonen E., Ryynanen OP., Kautiainen H. og Tiihonen, J. (2013) Cluster-randomized controlled trial of reducing seclusion and restraint in secured care of men with schizophrenia. Psychiatric Services, s. 850–855

R

Rambøll (2011) Sluttrapport for evaluering av Tillitspersonforsøket

Rambøll (2013) Pio-senteret – følgeevaluering av forsøk med personlig ombud 2011–2012

Rana F., Gormez A. og Varghese S. (2013) Pharmacological interventions for self-injurious behaviour in adults with intellectual disabilities. Cochrane Database of Systematic Reviews, 30;(4)

Rasmussen Ørnulf. (2002) Jus og psykiatri – før og nå. I: Krüger K., Lilleholt K., Holgersen G. og Nygaard N. (2002) Nybrott og odling: Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen, s. 605–624

Ray WA,. Meredith S., Thapa PB., Meador KG., Hall K. og Murray KT. (2001) Antipsychotics and the risk of sudden cardiac death. Archives of General Psychiatry, s. 1161–1167

Reitan T. og Weding L. (2012) Gravida missbrukare inom LVM-vården, nr. 9 i rapportserien «Institutionsvård i fokus«

Riley H., Straume B. og Høyer G. (2017) Patients on outpatient commitment orders in Northern Norway. BMC Psychiatry

Ross DL. (2015) The outcomes of violent prone restraint with subjects exhibiting signs of excited delirium. Academic Emergency Medicine, 25(5)

Rugkåsa J. (2016) Effectiveness of Community Treatment Orders: The International Evidence, The Canadian Journal of Psychiatry

Ruths S., Sørensen PH., Kirkevold Ø., Husebø BS., Krüger K., Halvorsen KH. og Selbaek GS. (2013) Trends in psychotropic drug prescribing in Norwegian nursing homes from 1997 to 2009: a comparison of six cohorts. International Journal of Geriatric Psychiatry, s. 868–876.

Ryan RM., Plant RW. og O’Malley S. (1995) Initial motivations for alcohol treatment: Relations with patient characteristics, treatment involvement, and dropout. Addictive Behaviors, s. 279–297

Reynolds EK., Grados M., Praglowski N., Hankinson JC., Deboard-Lucas R., Goldstein L., Perry-Parrish C., Specht MW. og Ostrander R. (2016) Use of Modified Positive Behavioral Interventions and Supports in a Psychiatric Inpatient Unit for High-Risk Youths. Psychiatric Services, s. 570–573

S

Saarnio R. og Isola A. (2010) Nursing staff perceptions of the use of physical restraint in institutional care of older people in Finland. Journal of Clinical Nursing, 19(21/22), s. 3197–3207

Sailas E. og Fenton M. (2012) Seclusion and restraint for people with serious mental illnesses. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2000;2

Sandberg K. (2015) Ansvarsforhold for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven med tjenester som hører inn under annet lovverk. Utredning på oppdrag fra Statens helsetilsyn

Sanford JS. og Arrigo BA. (2005) Lifting the cover on drug courts: Evaluation findings and policy concerns. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminololgy 2005; 49 s. 239–259

Schei B. (1984) Aldersdemente pasienter – behandlingsapparatets stebarn?: En undersøkelse om hvordan aldersdemente pasienters livssituasjon kan bedres gjennom målrettet sykepleie, organisert etter primærsykepleieprinsipper.

Scherder EJ., Bogen T., Eggermont LH., Hamers JP. og Swaab D F. (2010) The more physical inactivity, the more agitation in dementia. International psychogeriatrics, 22(8), s. 1203–1208.

Schneeberger AR., Kowalinski E., Frohlich D., Schroder K., von Felten S., Zinkler M., Beine KH., Heinz A., Borgwardt S, Lang UE., Bux DA. Og Huber CG. (2017) Aggression and violence in psychiatric hospitals with and without open door policies: A 15-year naturalistic observational study. Journal of Psychiatric Research, s. 189–195

Sclafani MJ., Humphrey FJ., Repko S., Ko HS., Wallen MC., og Digiacomo A. (2008) Reducing patient restraints: a pilot approach using clinical case review. Perspectives in Psychiatric Care, 44(1), s. 32–39

Selbæk G., Kirkevold O. og Engedal K. (2006) The prevalence of psychiatric symptoms and behavioural disturbances and the use of psychotropic drugs in Norwegian nursing homes. International Joournal of Geriatric Psychiatry

Selbæk G., Janus SIM., Bergh S., Engedal K., Ruth S., Helvik AS., Saltyte Benth J. og Zuidema SU. (2017). Change in psychotropic drug use in Norwegian nursing homes between 2004 and 2011. International Psychogeriatrics, 1–10.

Senter for medisinsk etikk (2017) Tvang og medvirkning i psykiske helsetjenester – Pasienters og pårørendes syn og erfaringer. Ressurshefte fra prosjektet «Psykiske helsetjenester, etikk og tvang».

Senter for medisinsk etikk (2019) Evaluering av erfaringer med lovendringene om samtykkekompetanse m.m. i psykisk helsevernloven

Senter for psykisk helse og rus (2017) Brukernes erfaringer med hjelp og støtte fra erfaringsmedarbeidere innen psykisk helse og rus

Shorr RI., Guillen MK., Rosenblatt LC., Walker K., Caudle CE., og Kritchevsky SB. (2002) Restraint use, restraint orders, and the risk of falls in hospitalized patients. Journal of American.Geriatric Society, 50(3) s. 526–529

Singh NN., Lancioni GE., Karazsia BT., Myers RE., Winton AS., Latham LL., og Nugent K. (2015) Effects of training staff in MBPBS on the use of physical restraints, staff stress and turnover, staff and peer injuries, and cost effectiveness in developmental disabilities. Mindfulness, 6(4), s. 926–937

SINTEF (2008) Det er nå det begynner! Hovedrapport fra prosjektet «Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus». Rapport A4850

Sigurdsen R. (2013) Spesialisttjenester til barn – om barnevernloven §§ 5–1 og 5–6. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, nr. 4, s. 246–260

Sigurdsen R. (2015) Tvangsplassering av barn med utfordrende atferd

Sivak K. (2012) Implementation of comfort rooms to reduce seclusion, restraint use, and acting-out behaviors. Journal of Psychosocial Nursing & Mental Health Services, s. 24–34

Sivakumaran H., George K. og Pfukwa K. (2011) Reducing restraint and seclusion in an acute aged person’s mental health unit. Australasian Psychiatry, 19(6), s. 498–501

Skullerud E., Linaker OM., Svenning AC. og Torske H. (2000) Psykisk helse blant mennesker med psykisk utviklingshemming. Tidsskrift for Den norske lægeforening, s. 3246–3248

Smit JA. og Hvalvik S. (2015) Power and coercion in care situations. Geriatrisk sykepleie, 7(2), s. 6–13

Sohler N., Adams BG., Barnes DM., Cohen GH., Prins SJ. og Schwartz S. (2015) Weighing the evidence for harm from long-term treatment with anitpsychotic medications: a systematic review. American Journal of Orthopsychiatry, 86(5) s. 477–85

Stangeland T. (2012) Når sikreste behandling ikke er beste behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, s. 138–144

Stangeland T. (2016) I skyggen av selvmordsrisiko. Scandinavian Psychologist

Steinert T., Bohnet U., Flammer E., Luchtenberg D. og Eisele F. (2009) Effects of a training of power and balance on the use of mechanical restraint among in-patients with dementia. Psychiatrische Praxis, 36(6), s. 273–278

Steinert T., Birk M., Flammer. E. og Bergk, J. (2013) Subjective Distress After Seclusion or Mechanical Restraint: One-Year Follow-Up of a Randomized Controlled Study. Psychiatric Services, 64 (10):1012–7

Steinauer R., Huber CG., Petitjean S., Wiesbeck GA., Dursteler KM., Lang UE., Seifert C., Andreeff K, Krausz RM., Walter M. ogVogel M. (2017). Effect of Door-Locking Policy on Inpatient Treatment of Substance Use and Dual Disorders. European Addiction Research, 23(2), s. 87–96

Stensrud B., Høyer G., Granerud A. og Landheim AS. (2015) Life on hold»: A qualitative study of patient experiences with outpatient commitment in two norwegian counties. Issues in Mental Health Nursing, s. 209–216

Stilwell EM. (1988) Use of physical restraints on older adults. Journal of Gerontological Nursing, 14(6), s. 42–43

Storvik, M (2017) Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern

Strand M. og Von Hausswolff-Juhlin Y. (2015) Patient-controlled hospital admission in psychiatry: A systematic review. Nordic Journal of Psychiatry, 69(8), s. 574–586

Stubrud LH., Bredesen L., Larsen VR., Svennevik C. og Wehler S. (2017) Improving the quality of life by ecological adaptation-Reduction in use of coercion and restraint with an adult male with intellectual disability and autism. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 54(9), s. 813–820

Sullivan M., Bisaga A., Pavlicova M., Choi CJ., Mishlen K., Carpenter KM., Levin FR., Dakwar E., Mariani JJ. og Nunes EV. (2017) Long-Acting Injectable Naltrexone Induction: A Randomized Trial of Outpatient Opioid Detoxification With Naltrexone Versus Buprenorphine. American Journal of Psychiatry, 174(5), s. 459–467

Syse A. (1995) Rettsikkerhet og likvskvalitet for utviklingshemmede

Syse A. og Nilstun T. (1997) Ulike regler – lik lovforståelse? Om tvangsregulering og verdikonflikter i nordisk psykiatri, s. 837–918 i Tidsskrift for Rettsvitenskap 1997

Syse A. (2015) Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer

Syse A. (2016) Psykisk helsevernloven med kommentarer

Sørgaard KW. (2002) Fra institusjonsbehandling til åpen omsorg. Hva frembrakte reformene innen psykisk helsevern? Tidsskrift for norsk psykologforening, s. 796–805

Søvig KH. (2007) Tvang overfor rusmiddelavhengige. Sosialtjenesteloven §§ 6–2 til 6–3

Søvig KH. (2018) Ulike tvangsbegrep i norsk velferdsrett. I Østenstad, Adolphsen, Naur og Sinding Aasen (red.), Selvbestemmelse og tvang, s. 35–55

T

Tampi RR. og Tampi DJ. (2014) Efficacy and tolerability of benzodiazepines for the treatment of behavioral and psychological symptoms of dementia: a systematic review of randomized controlled trials. American Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementias, 29(7) s. 565–574

Tan JOA., Stewart A., Fitzpatrick R. og Hope T. (2010) Attitudes of patients with anorexia nervosa to compulsory treatment and coercion. International Journal of Law and Psychiatry, 33(1), s. 13–19

Tarasenko M., Sullivan M., Ritchie AJ. og Spaulding WD. (2013) Effects of eliminating psychiatric rehabilitation from the secure levels of a mental-health service system. Psychological Services, 10(4), s. 442–451

Tännsjö T. (2002) Tvångsvård: Om det fria valets etik i hälso- och sjukvård. Oversatt fra engelsk av Birgitta Dalgren. Originaltittel: Coercive Care: The Ethics of Choice in Health and Medicine, London/New York 1999.

Te Boekhorst S., Depla MF., Francke AL., Twisk JW., Zwijsen SA. og Hertogh CM. (2013). Quality of life of nursing-home residents with dementia subject to surveillance technology versus physical restraints: an explorative study. International Journal of Geriatric Psychiatry, 28(4), s. 356–363

Tiihonen J., Lönnqvist J., Wahlbeck K., Klaukka T., Niskanen L., Tanskanen A. og Haukka J. (2009) 11-year follow-up of mortality in patients with schizophrenia: a population-based cohort study. Lancet, vol. 374, s. 620 – 627

Tenneij NH. og Koot H.M. (2008). Incidence, types and characteristics of aggressive behaviour in treatment facilities for adults with mild intellectual disability and severe challenging behaviour. Journal of Intellectual Disability Research, 52(2), s. 114–124

Testad I., Mekki TE., Forland O., Oye C., Tveit EM., Jacobsen F. og Kirkevold O. (2016) Modeling and evaluating evidence-based continuing education program in nursing home dementia care (MEDCED)--training of care home staff to reduce use of restraint in care home residents with dementia. A cluster randomized controlled trial. International Journal of Geriatric Psychiatry, 31(1), s. 24–32

Tinetti ME., Liu W. og Ginter SF. (1992) Mechanical restraint use and fall-related injuries among residents of skilled nursing facilities. Annals of Internal Medicine, 116(5), s. 369–374

Torgalsbøen AK. og Rund BR. (2010) Maintenance of recovery from schizophrenia at 20-year follow-up: What happened? Psychiatry, vol 73 (1), s. 70 – 83

Tortosa MA., Granell R., Fuenmayor A., og Martinez, M. (2016) Effects of a physical restraint removal program on older people with dementia in residential care. Revista Espanola de Geriatria y Gerontologia, 51(1), s. 5–10

Tranøy KE. (2005) Medisinsk etikk i vår tid, Bergen

Treloar A., Beats B. og Philpot M. (2000) A pill in the sandwich: covert medication in food and drink. Journal of the Royal Society of Medicine, 93(8), s. 408–411

U

Unicef (2007) Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child

Uni Rokkansenteret (2010) Tvang overfor rusmiddelavhengige, Evaluering av Lov om sosialtjenester §§ 6–2, 6–2a og 6–3, rapport 2–2010

Urbanoski KA. (2010) Coerced addiction treatment: client perspectives and the implications of their neglect. Harm Reduction Journal, vol. 7: 31

V

Van der Merwe M., Muir-Cochrane E., Jones J., Tziggili M., og Bowers L. (2013) Improving seclusion practice: Implications of a review of staff and patient views. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 20(3), s. 203–215

Van Schalkwyk GI., Beyer C., Johnson J., Deal M. og Bloch MH. (2018) Antipsychotics for aggression in adults: A meta-analysis. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, vol. 81, s. 452–458

Vieta E., Günther O., Locklear J., Ekman M., Miltenburger C., Chatterton ML., Åström M. og Paulsson B. (2011) Effectiveness of psychotropic medications in the maintenance phase of bipolar disorder: a meta-analysis of randomized controlled trials. International Journal of Neuropsychopharmacology, 14(8), s. 1029–1049

Viguera AC., Baldessarini RJ., Hegarty JD., Van Kammen DP. og Tohen M. (1997) Clinical risk following abrupt and gradual withdrawal of maintenance neuroleptic treatment. Archives of General Psychiatry, vol. 54 (1), s. 49–55

Vruwink FJ., Mulder CL., Noorthoorn EO., Uitenbroek D. og Nijman HL. (2012) The effects of a nationwide program to reduce seclusion in the Netherlands. BMC Psychiatry, 12: 231

W

Wachenfeld, M G.: The Human Rights of the Mentally Ill in Europe, s. 115–292 i Nordic Journal of International Law 1991.

Warner R. (2004) Recovery from Schizophrenia. Psychiatry and Political Economy. 3. utgave

Webber LS., McVilly KR. og Chan J. (2011) Restrictive interventions for people with a disability exhibiting challenging behaviours: Analysis of a population database. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 24(6), s. 495–507

Webber LS., Richardson B. og Lambrick F. (2014) Individual and organisational factors associated with the use of seclusion in disability services. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 39(4), s. 315–322

Welsh S. og Deahl M. (2002) Covert Medication – ever etically justifiable? Psychiatic Bulletin (26 ), s. 123–126

Werner P., Cohen-Mansfield J., Braun J. og Marx MS. (1989) Physical Restraints and Agitation in Nursing Home Residents. Journal of the American Geriatrics Society, 37(12) s. 1122–1126

Williams DE. og Grossett DL. (2011) Reduction of restraint of people with intellectual disabilities: an organizational behavior management (OBM) approach. Research in Developmental Disabilities, 32(6), s. 2336–2339

Winston M., Fleisig N. og Winston L. (2009) The premature call for a ban on prone restraint: A detailed analysis of the issues and evidence. The professional crisis management assosiation.

Whitaker (2004) The case against antipsychotic drugs: a 50-year record of doing more harm than good. Medical Hypotheses, s. 5–13

Whitaker (2016). The case against antipsychotics. Mad in America Foundation

WHO (2019) ICD-10 Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer

Wolf A., Leucht S. og Pajonk, FG. (2017) Do antipsychotics lead to cognitive impairment in dementia? A meta-analysis of randomised placebo-controlled trials. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 267(3), s. 187–198

Wunderink L., Nieboer RM., Wiersma D., Sytema S. og Nienhuis FJ. (2013) Recovery in remitted first-episode psychosis at 7 years of follow-up of an early dose reduction/discontinuation or maintenance treatment strategy: long-term follow-up of a 2-year randomized clinical trial. The Journal of the American Medical Association Psychiatry, 70(9), s. 913–920

Wyatt R.J. (1991) Neuroleptics and the natural course of schizophrenia. Schizophrenia Bulletin vol 17 (2), s. 325–351

Y

Yang CP., Hargreaves WA., og Bostrom A. (2014) Association of empathy of nursing staff with reduction of seclusion and restraint in psychiatric inpatient care. Psychiatric Services, 65(2), s. 251–254

Ystgaard M., Reinholdt NP., Husby J. og Mehlum L. (2003) Villet egenskade blant ungdom. Tidsskrift for Den norske legeforening

Z

Zhu Y., Krause M., Huhn M., Rothe P., Scheider-Thomas J., Chaimani A., Davis JM. og Leucht S. (2017) Antipsychotic drugs for the acute treatment of patients with a first episode of schizophrenia: a systematic review with pairwise and network meta-analyses. Lancet Pshychiatry, vol. 4(9) s. 694–705

Ø

Ødegård Ø. (1964) Pattern of discharge from Norwegian psychiatric hospitals before and after the introduction of the psychotropic drugs. American Journal of Psychiatry, vol. 120, s. 772–778

Ødegaard KJ. og Kessler U. (2012) ECT og andre nevrostimulerende behandlingsformer. I: Dahl AA. og Aarre TF (red.). Praktisk psykiatri

Østenstad, BH. (2011) Heimelsspørsmål i behandling og omsorg overfor psykisk utviklingshemma og aldersdemente. Rettslege og etiske problemstillingar ved bruk av tvang og inngrep utan gyldig samtykke

Østenstad BH. (2011a) Fråver av avgjerdskompetanse som mogeleg vilkår for tvunge psykisk helsevern m.m., vedlegg 3 til NOU 2011: 9, s. 290 –353

Østenstad BH (2014a) Sårstelldommen (Rt. 2010 s. 612) – prejudikat for kva? Lov og Rett, s. 484–501.

Østenstad, BH (2016) «Individtilpassa verjemål – er vi i mål?», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 2016 s. 227–231

Ymse (upubliserte arbeider, samtaler, avisartikler mv.)

Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet (2017) Bedre psykisk helsehjelp for barn i barnevernet, nyhetssak publisert på Regjeringen.no, 09.januar 2017

Blikshavn, Thomas (2019) Personlig kommunikasjon mellom Tormod Stangeland og overlege Thomas Blikshavn ved Akershus universitetssykehus

Granavoldplattformen (2019) Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, Granavolden, 17. januar 2019

Kongelig resolusjon (2016) 26. august 2016

Norsk sykepleierforbund (2018) Sykepleiere gir pasienter beroligende midler på grunn av tidsnød, publisert 15. mars 2018, oppdatert 29.mai 2018

Politiforum (2016) Bruk av mageleie og halsgrep i forbindelse med pågripelser. Politiforum. Hentet fra https://www.politiforum.no/artikler/ bruk-av-mageleie-og-halsgrep-i-forbindelse-med-pagripelser/387052

Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemming (2013) Farlig praksis: http://www.samordningsradet.no/index.cfm?pArticleId=27851

Sykepleien.no (2017) Bruker mindre tvang. Av Veland MC. og Jacob A.

VG (2016) Kameraer og sensorer skal overvåke demente, nyhetssak publisert 10. oktober 2016. Tilgjenglig her: https://www.vg.no/ nyheter/innenriks/i/02yL2/kameraer-og- sensorer-skal-overvaake-demente

Rettsavgjørelser

Rt. 1998 s. 1538

Rt. 2001 s. 752

Rt. 2001 s. 1123

Rt. 2001 s. 1481

Rt. 2001 s. 1881

Rt. 2004 s. 583

Rt. 2004 s. 1588

Rt. 2011 s. 1481

Rt. 2010 s. 612

Rt. 2012 s. 1985

Rt. 2012 s. 2039

Rt. 2015 s. 93

Rt. 2015 s. 913

Rt. 2015 s. 1388

HR-2018-2204-A

LA-2016-80832

LB-2018-115151

RG 2004 s. 694

Gulating lagmannsrett, ankesak nr. 98-00844

Stavanger byrett, sak nr. 97-00080A s. 11

Asker og Bærum herredsrett, sak nr. 92/4

Midt-Trøndelag herredsrett, sak nr. 5/1975

Internasjonale kilder (konvensjoner, uttalelser, resolusjoner, direktiver m.v)

Praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen

Winterwerp mot Nederland, 1979

Guzzardi mot Italia, 1980

Gillick mot West Norfolk og Wisbech Area Health Authority, 1986

Nielsen mot Danmark, 1988

Koniarska mot Storbritannia, 2000

Pretty mot Storbritannia, 2002

D.G. mot Irland, 2002

H.L. mot Storbritannia, 2004

Storck mot Tyskland, 2005

Litwa mot Polen, 2009

D.D. mot Litauen, 2012

Bures mot Tsjekkia, 2012

Stanev mot Bulgaria, 2012

Austin mot Storbritannia, 2012

Z.H. mot Ungarn, 2013

R.P. m.fl. mot Storbritannia, 2013

M.S. mot Kroatia, 2015

Blokhin mot Russland, 2016

A.N mot Litauen, 2016

De Tommaso mot Italia, 2017

A.-M.V. mot Finland, 2017

Selmouni mot Frankrike, 1999

Konvensjoner

FN (1966) FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP)

FN (1966) FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK)

FN (1984) FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (torturkonvensjonen)

FN (1989) FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjonen)

Europarådet (1996) Den reviderte europeiske sosialpakt

Europarådet (1997) Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og menneskets verdighet i forbindelse med anvendelsen av biologi og medisin (Oviedo-konvensjonen)

Europarådet (2015), Report by Nils Muižnieks Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit Norway from 19 to 23 January 2015 (CommDH(2015)9)

FN (2002) Valgfri protokoll til FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff

FN (2013) FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Barnekomiteen (2003) General Comment no. 5 General Measures of Implementation of the Convention on the Rights of the Child. CRC/GC/2003/5

Barnekomiteen (2005) General Comment no. 7 on Implementing child rights in early childhood. CRC/C/GC/7/Rev. 1

Barnekomiteen (2009) General Comment no. 12 on the right of the child to be heard. CRC/C/GC/12

Barnekomiteen (2011) General Comment no. 13 on the right of the child to freedom from all forms of violence. CRC/C/GC/13

Barnekomiteen (2013a) General Comment no. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration. CRC /C/GC/14

Barnekomiteen (2013b) General Comment no. 15 on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health. CRC/C/GC/15

Barnekomiteen (2006) General Comment no. 9 on the rights of children with disabilities. CRC/C/GC/9

Barnekomiteen (2013) 3rd Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure. Resolution A/RES/66/138

Barnekomiteen (2013b) General Comment no. 15 on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standart of health (art. 24). CRC/C/GC/15

Barnekomiteen (2018) Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Norway. CRC/C/NOR/CO/5–6

Europarådet (1997) Explanatory Report to the Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine. Oviedo, 4.IV.1997

Europarådet (1999) Principles concerning the Legal Protection of Incapable Adults. Recommendation no. R (1999) 4

Europarådet (2006) Report to the Norwegian Government on the visit to Norway carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT). CPT/Inf (2006) 14)

Europarådet (2009) Principles concerning continuing powers of attorney and advnce directives for incapacity. Recommendation CM/Rec. (2009)11 and explanatory memorandum

Europarådets (2011) Report to the Norwegian Government on the visit to Norway carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT). CPT/Inf (2011) 33

Europarådet (2012) Protecting human rights and dignity by taking into account previously expressed wishes of patients. Resolution 1859. Resolution 1859 (2012)

Europarådet (2015), Report by Nils Muižnieks Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit Norway from 19 to 23 January 2015 (CommDH(2015)9)

Europarådet (2017) Means of restraint in psychiatric establishments for adults (Revised CPT standards), European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT). CPT/Inf(2017)6

Europarådet (2018a) Draft Additional Protocol concerning the protection of human rights and dignity of persons with mental disorder with regard to involuntary placement and involuntary treatment. DH-BIO/INF (2018) 7

Europarådet (2018b) Draft Explanatory Report to the Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine concerning the protection of human rights and dignity of persons with mental disorder with regard to involuntary placement and involuntary treatment. DH-BIO/INF (2018) 8

Europarådet (2019) Report to the Norwegian Government on the visit to Norway carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 28 May to 5 June 2018. CPT/Inf (2019)1

FN Menneskrettighetskomiteen (2014) General comment No. 35. Article 9: Liberty and security of person. CCPR/C/GC/35

FNs Menneskerettighetskomiteen (2017) Concluding observations on the seventh periodic report of Norway. CCPR/C/NOR/CO/7

FN, CRPD-komiteen (2014) General Comment no. 1: Article 12: Equal recognition before the law. CRPD/C/GC/1

FN, CRPD-komiteen (2014a) Concluding observations on the initial report of Sweden, Committee on the Rights of Persons with Disabilities. CRPD/C/SWE/CO/1

FN, CRPD-komiteen (2014b) Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Concluding observations on the initial report of Sweden. CRPD/C/SWE/CO/1

FN, CRPD-komiteen (2015) Guidelines on article 14 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The right to liberty and security of persons with disabilities. A/72/55

FNs spesialrapportør for mennesker med nedsatt funksjonsevne (2017) Report of the Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities. A/HRC/37/56

FNs spesialrapportfør for mennesker med nedsatt funksjonsevne (2018) Report of the Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities. A/73/161

FN, ØSK-komiteen (2000) General Comment no. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health. E/C.12/2000/4

FN, torturkomiteen (2018) Concluding observations on the eighth periodic report of Norway. CAT/C/NOR/CO/8

Danmark

Lover og lovbekendtgørelser

Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. 1160 af 29. september 2015 (med senere endringer)

Lov nr. 618 af 8. juni 2016 om fremtidsfuldmagter (med senere endringer)

Lov nr. 655 af 8. juni 2016 om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling (Styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler)

Lov nr. 661 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse af reglerne om optagelse i et bestemt botilbud uden samtykke m.v.)

Lov nr. 691 af 8. juni 2017 om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven

Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling, jf. lovbekendtgørelse nr. 972 af 8. august 2017 (med senere endringer)

Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 (med senere endringer)

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018 (med senere endringer)

Lov om social service (Serviceloven), jf. lovbekendtgørelse av nr. 1114 af 30. august 2018 (med senere endringer)

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Autorisationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1141 af 13. september 2018 (med senere endringer)

Sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018 (med senere endringer)

Lov om rettens pleje (Retsplejeloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14. november 2018 (med senere endringer)

Lov nr. 1702 af 27. desember 2018 om Familieretshuset (Familieretshusloven) (med senere endringer)

Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 27. januar 2019 (med senere endringer)

Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, jf. lovbekendtgørelse nr. 178 af 26. februar 2019 (med senere endringer)

Forskrifter

Bekendtgørelse nr. 1338 af 2. desember 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger, med endringer i bekendtgørelse nr. 1107 af 11. september 2015

Bekendtgørelse nr. 1341 af 2. desember 2010 om patientrådgivere, med senere endringer

Bekendtgørelse nr. 1677 af 16. december 2016 om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling

Bekendtgørelse nr. 1018 af 23. august 2017 om fremtidsfuldmagter

Bekendtgørelse nr. 1231 af 13. november 2017 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service

Bekendtgørelse nr. 1438 af 6. desember 2017 om voksenansvar for anbragte børn og unge

Bekendtgørelse nr. 509 af 13. mai 2018 om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v.

Bekendtgørelse nr. 979 af 28. juni 2018 om forretningsorden for Tvangsbehandlingsnævnet

Bekendtgørelse nr. 1345 af 16. november 2018 om behandlingstestamenter

Lovforslag

Lovforslag nr. L 165 (2015–16) Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling. (Styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler)

Lovforslag nr. L 185 (2016–17) Forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. (Tvangsbehandlingsloven)

Lovforslag nr. L 206 (2016–17) Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Udvidelse af reglerne om optagelse i et bestemt botilbud uden samtykke m.v.)

Lovforslag nr. L 207 (2016–17) Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven. (Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling)

Lovforslag nr. L 99 (2017–18) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven. (Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af en behandlingstestamenteordning)

Høringsdokumenter, politiske avtaler mv.

Børne- og Socialministeriet (2018a) Notat om lovforslag om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Ændrede regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt indførelse af mulighed for målretning af botilbud til unge og kommunal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger)

Børne- og Socialministeriet (2019) Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Ændrede regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt indførelse af mulighed for målretning af botilbud til unge og kommunal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger)

Sundheds- og Ældreministeriet (2016a) Høring – lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger (Udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, lov om rettens pleje, lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger)

Sundheds- og Ældreministeriet (2017a) Høring – lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger (Revideret udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, lov om rettens pleje, lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger)

Sundheds- og Ældreministeriet (2017b) Kommenteret høringsnotat til Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling)

Sundheds- og Ældreministeriet (2017c) Høring over udkast til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven)

Sundheds- og Ældreministeriet (2017d) Notat om Høringsnotat om forslag til lov anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven)

Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017–2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud, inngått 14. oktober 2016 mellom daværende regjering og en rekke politiske partier

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens kapitel 24), inngått 31. august 2018

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på handicapområdet (servicelovens kapitel 24), inngått 31. august 2018

Veiledninger, rapporter mv.

Ankestyrelsen (2015) Magtanvendelse ved flytning til midlertidigt botilbud, Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 oktober 2015

Ankestyrelsen (2018a) Magtanvendelsesreglerne i serviceloven

Ankestyrelsen (2018b) Årsredegørelse til Det Rådgivende Praksis-udvalg for 2017

Børne- og Socialministeriet (2017) Vejledning om lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling (VEJ nr. 9309 av 26. mars 2017)

Børne- og Socialministeriet (2018b) Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper (VEJ nr. 9043 av 29. januar 2018)

Børne- og Socialministeriet (2018c) Afrapportering af serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne

DEFACTUM i samarbejde med COWI (2018) Evalueringsrapport udarbejdet for Sundhedsstyrelsen – Evaluering af forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien

Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (2014) Tvungen opfølgning efter udskrivning over for alvorligt psykisk syge patienter – En interviewundersøgelse

Magtanvendelsesudvalget (2015) Betænkning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Betænkning fra Udvalget om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge (Magtanvendelsesudvalget) (Betænkning nr. 1551/2015)

Patientsikkerhedsstyrelsen (2018a) Vejledning om forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling (VEJ nr. 9374 av 29. mai 2018)

Patientsikkerhedsstyrelsen (2018b) Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse (VEJ nr. 9375 av 29. mai 2018)

Social- og Indenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet (2015) Afrapportering – Arbejdsgruppe om gravide med et forbrug og misbrug af rusmidler

Sundheds- og Ældreministeriet (2016b) Et trygt og værdigt liv med demens – National demenshandlingsplan 2025

Sundheds- og Ældreministeriet (2017e) Vejledning om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling efter sundhedsloven (VEJ nr. 9674 av 30. juni 2017)

Sundhedsstyrelsen (2014) Evaluering af ordningen med tvungen opfølgning efter udskrivning

Sundhedsstyrelsen (2018) Monitorering af tvang i psykiatrien, Opgørelse for perioden 1. juli 2017 – 30. juni 2018

Sverige

Lover

Regeringsformen (1974:152)

Brottsbalk (SFS 1962:700)

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (SFS 1988:870)

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52)

Lag om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128)

Lag om rättspsykiatrisk vård (SFS 1991:1129)

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387)

Lag om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård (SFS 1996:981)

Lag om offentligt biträde (SFS 1996:1620)

Socialtjänstlag (SFS 2001:453)

Lag om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet (SFS 2003:192)

Patientlag (SFS 2014:821)

Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30)

Lag om framtidsfullmakter (SFS 2017:310)

Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården (SFS 2017:372)

Forskrifter mv.

SOSFS 1980:87 Socialstyrelsens kungörelse med föreskrifter om förbud mot tvångsmedel inom somatisk långtidsvård

SFS 1991:1472 Förordning om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

SOSFS 1992:17 Socialstyrelsens föreskrifter och alllmänna råd om skyddsåtgärder för personer med åldersdemens i särskilda boendefomer för service och omvårdnad

SOSFS 2008:18 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

SOSFS 2010:1 Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrifter om förbud mot tvångsmedel inom somatisk långtidssjukvård

SOSFS 2010:2 Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1992:17) om skyddsåtgärder för personer med åldersdemens i särskilda boendeformer för service och omvårdnad

Lovproposisjoner

Prop. 2013/14:106 Patientlag

Prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna

Prop. 2016/17:94 Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Prop. 2017/18:169 Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem

SOUer og Ds (Departementsserien)

SOU 2004:3 Tvång och förändring – Rättssäkerhet, vårdens innehåll och eftervård

SOU 2006:110 Regler för skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom

Ds 2009:19 Insatser för en alkohol- och narkotikafri graviditet

SOU 2011: 35 Bättre insatser vid missbruk och beroende

SOU 2012:17 Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd

SOU 2013:2 Patientlag – Delbetänkande av Patientmaktsutredningen

SOU 2013:44 Ansvarsfull hälso- och sjukvård

SOU 2015:52 Rapport från Bergwallkommissionen

SOU 2015:71 Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU

SOU 2015:80 Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning

SOU 2017:111 För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård

Retningslinjer, rapporter, strategier, mv.

Inspektionen för vård och omsorg (2015) Skapa trygghet utan tvång – Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas

Justitieombudsmannen (2016) Ämbetsberättelse 2015/16 Hälso- och sjukvård

Lagrådet (2012) Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-12-18

Regeringen (2012) Lagrådsremiss – God vård och omsorg om personer med demenssjukdom samt regler för skydd och rättssäkerhet

SBU, 1997, Behandling med neuroleptika. Volym 1 och 2. Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodikk. SBU-rapport nr. 133/1 och 133/2.

Socialdepartementet (2016) Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Socialstyrelsen

Socialstyrelsen (2007) Gravida kvinnor med missbruk och barn som lever i familjer med missbruksproblem

Socialstyrelsen (2010a) Upphävda föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder (Meddelandeblad nr. 2/2010)

Socialstyrelsen (2010b) Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård (Meddelandeblad nr. 7/2010)

Socialstyrelsen (2010c) ECT-behandling – En pilotstudie

Socialstyrelsen (2013) Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna (Meddelandeblad nr. 12/2013)

Socialstyrelsen (2015a) Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet

Socialstyrelsen, 2015b, Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga – Slutrapport

Socialstyrelsen (2016) Att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder genom det systematiske kvalitetsarbetet

Socialstyrelsen (2017) En nationell strategi för demenssjukdom – Underlag och förslag till plan för prioriterade insatser till år 2022

Socialstyrelsen (2018) Att stödja vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja – Introduktion och diskussion

Svenskt Demenscentrum (2010) För vems skull? Om tvång och skydd i demensvården

Svenskt Demenscentrum (2013) Vad kan Sverige lära? Tvingande skyddsåtgärder i Norge, England och Holland

Svenskt Demenscentrum (2015) Nollvision – För en demensvård utan tvång och begränsningar

Island

Lover

Lög um málefni fatlaðs fólks av 2. juni 1992 nr. 59 (Engelsk: Act on the Affairs of Disabled People)

Lögræðislög av 28. mai 1997 nr. 71 (Engelsk: Act on Legal Competence)

Lög um réttindi sjúklinga av 28. mai 1997 nr. 74 (Engelsk: Patients’ Rights Act)

Barnaverndarlög av 10. mai 2002 nr. 80. (Engelsk: Child Protection Act)

Lög um heilbrigðisþjónustu av 27. mars 2007 nr. 40 (Engelsk: Health Service Act)

Lög um réttindagæslu fyrir fatlað folk av 23. juni 2011 nr. 88 (Engelsk: Act on the protection of the rights of disabled persons)

England

Lover, forskrifter og lovforslag

Mental Health Act 1983

Mental Capacity Act 2005

Mental Health Units (Use of Force) Act 2018

Mental Capacity Act 2005 (Independent Mental Capacity Advocates) (General) Regulations 2006

Health and Social Care Act (2008) (Regulated Activities) Regulations 2014 No. 2936

Mental Health Units (Use of Force) Bill, 2017

Mental Capacity (Amendment) Bill 2017–2019

Annet

Department for Constitutional Affairs (2007) Mental Capacity Act 2005. Code of Practice

Department of Health (2015a) Code of Practice: Mental Health Act 1983, revidert utgave

Department of Health (2015b) Department of Health Guidance: Response to the Supreme Court Judgment/ Deprivation of Liberty Safeguards

Department of Health & Social Care (2017) Policy paper. Terms of reference: independent review of the Mental Health Act 1983

Essex Chambers (2017a) Health, Welfare and Deprivation of Liberty (Mental Capacity Report, Issue 81)

Essex Chambers (2017b) The Wider Context (Mental Capacity Report, Issue 81)

House of Commons Library (2019) Briefing Paper No. CBP8466 – Mental Capacity (Amendment) Bill

Law Commission (2017) Mental Capacity and Deprivation of Liberty (Law Com No 372)

Independent Review of the Mental Health Act 1983, 2018, Modernising the Mental Health Act – Increasing choice, reducing compulsion. Final report of the Independent Review of the Mental Health Act 1983

Office of the Public Guardian (2017) Guidance – Public Guardian practice note (PN6): Court of Protection visitors and the release of their reports

Royal College of Emergency Medicine, 2018, Best Practice Guideline Consent in Adults, Adolescents and Children in Emergency Departments

Social Care Institute for Excellence (2015/2017) Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) at a glance, SCIE At a glance 43

Supreme Court (2014) Judgment – P (by his litigation friend the Official Solicitor) (Appellant) v Cheshire West and Chester Council and another (Respondents) and P and Q (by their litigation friend, the Official Solicitor) (Appellants) v Surrey County Council (Respondent), [2014] UKSC 19

Irland

Lover og forskrifter

Mental Health Act 2001

Assisted Decision-Making (Capacity) Act 2015 (i hovedsak ikke i kraft)

The Health Act 2007 (Care and Welfare of Residents in Designated Centres for Older People) Regulations 2013

Rules Governing the Use of Seclusion and Mechanical Means of Bodily Restraint, 2009/2011

Annet

Department of Health (2011) Towards a Restraint Free Environment in Nursing Homes: A Policy Document

Department of Health (2017a) Deprivation of Liberty: Safeguard Proposals – Consultation Paper

Department of Health (2017b) Part 13 of the Assisted Decision-Making (Capacity) Act 2015 Preliminary Draft Heads of Bill for Public Consultation Purposes Only

Expert Group Review of the Mental Health Act (2001, 2015) Report of the Expert Group Review of the Mental Health Act, 2001

Health Service Executive (2017) Draft to: Assisted Decision-Making (Capacity) Act 2015 – A Guide for Health and Social Care Professionals

Health Information and Quality Authority (2014/2016) Guidance for Designated Centres: Restraint Procedures (GDE3)

Mental Health Commission (2014) Seclusion and Restraint Reduction Strategy

Mental Health Commission (2017) The Use of Seclusion, Mechanical Means of Bodily Restraint and Physical Restraint in Approved Centres: Activities Report 2014 and 2015

Irish Journal of Psychological Medicine (2017) Volume 34 issue, 4. desember 2017, s. 295–303.

Oireachtas Library & Research Service (2017) L&RS Note: Assisted Decision-Making (Capacity) Act 2015: how will it work

Andre land

USA (1986) OBRA-Act

USA (2004) California Mental Health Services Act in (MHSA)

Tyskland (2016) Avgjørelse fra den tyske forfatningsdomstolen, 1 BVL 8/15-, avsagt 26. juli 2016

England (2014) Cheshire West and Chester Council v P, dom avsagt av engelsk høyesterett

Til dokumentets forside