NOU 2020: 7

Verdier og ansvar — Det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. april 2019 for å vurdere de etisk motiverte retningslinjene for Statens pensjonsfond utland i lys av utviklingen siden retningslinjene ble etablert i 2004. Utvalget legger med dette fram sin utredning. Innstillingen er enstemmig.

Oslo, 15. juni 2020

Ola Mestad

(leder)

Johan Henrik Andresen Svein Richard BrandtzægCecilie Hellestveit
Egil Matsen Gro NystuenOlaug Svarva
Astrid Undheim

Yngvar Tveit (sekretariatsleder)

Ola Peter Gjessing

Birgitta Glad

Eli Lund

Wilhelm Mohn

Aslak Skancke
Runa Urheim
Iver Berge Vikøren
Til dokumentets forside