Ny modell for avregning av ubalanser i regulerkraftmarkedet

Olje- og energidepartementet har vedtatt endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

Endringen er i tråd med et forslag fra RME, som har vært på høring. Elektrisk kraft må produseres og forbrukes i samme øyeblikk, og det kan være krevende for produsenter og kraftkjøpere å forutse hvor mye kraft som vil produseres eller forbrukes i den enkelte time.

Forskriftsendringen trer i kraft 1. november 2021.

Etter at markedsaktørene har handlet i de ordinære markedene, vil det typisk oppstå en ubalanse mellom det som var kjøpt eller solgt og det som faktisk blir produsert eller forbrukt. Denne ubalansen utjevnes av Statnett, som sørger for opp- eller nedregulering av kraftproduksjonen. Denne opp- og nedreguleringen foregår gjennom regulerkraftmarkedet.

Endringen gjelder en justering i modellen for hvordan disse ubalansene prises. Fra 1. november vil de nordiske systemansvarlige innføre en justert modell i balanseavregningen. Norden har et felles regulerkraftmarked, og prisingen av ubalanser bør i størst mulig grad samordnes mellom landene. Forskriftsendringen bidrar til å opprettholde harmoniserte regler for balanseavregningen i Norden.

Endringen innebærer at det ikke lenger skal skilles mellom ubalanser knyttet til produksjon eller forbruk. I den nye modellen beregnes én samlet ubalanse som avregnes etter prisene i marked for regulerkraft.