Forsiden

Vertskommunesamarbeid om NAV-kontor

Rapport fra OsloMet

Som en del av oppfølgingen av samarbeidsavtalen mellom KS og AID om partnerskapet i NAV-kontor i perioden 2018-2022 bestilte KS, daværende Arbeids- og sosialdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet bestilt en forskningsrapport om Vertskommunesamarbeid om NAV-kontor.

Rapporten undersøker hvilke muligheter og utfordringer som ligger i et såkalt vertskommunesamarbeid om NAV-kontor. Et vertskommunesamarbeid fungerer på den måten at en eller flere samarbeidskommuner delegerer ansvaret for sosiale tjenester i NAV-kontoret til en vertskommune.

Hvor godt fungerer denne løsningen for NAV-kontor? Hva er fordelene og ulempene knyttet til slike vertskommunesamarbeid? Og hva er eventuelle grep som fører til gode samarbeidsløsninger? Rapporten svarer på disse spørsmålene gjennom en litteraturstudie av tidligere forskning på vertskommunesamarbeid i NAV og andre tjenester, en spørreundersøkelse og kartlegging av alle vertskommunesamarbeid på landsbasis i NAV, casestudier av seks vertskommunesamarbeid, og en kvantitativ analyse av brukertilfredshet blant brukere som tilhører vertskommunekontor eller ikke. Et hovedfunn er at det er knyttet både stordriftsfordeler og tap av smådriftsfordeler til vertskommuneløsningen. Dette er den første forskningsrapporten om vertskommunesamarbeid i NAV.