Høringer

Offentlig høring med kort frist - midlertidig forskrift til koronaloven om billettering på ferjer etter yrkestransportlova

Samferdselsdepartementet foreslår i vedlagte høringsnotat en midlertidig forskrift om billettering på ferje med hjemmel i koronaloven. Det gjennomføres en offentlig høring av forskriften med kort frist. Høringen er åpen for alle som ønsker å uttale seg til forskriften innen mandag 30. mars 2020 kl. 9:00.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.03.2020

Vår ref.: 20/771

Offentlig høring med kort frist - midlertidig forskrift til koronaloven om billettering på ferjer etter yrkestransportlova

Samferdselsdepartementet viser til Stortingets vedtak til midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven), jf. Prop. 56 L (2019-2020) og Innst. 204 L (2019-2020). Loven gir i § 2 Kongen i statsråd myndighet til å fastsette midlertidige forskrifter som utfyller, supplerer eller fraviker bl.a. yrkestransportlova, så langt det er nødvendig for å ivareta lovens formål.

Samferdselsdepartementet foreslår i vedlagte høringsnotat en midlertidig forskrift om billettering på ferje med hjemmel i koronaloven.

Det gjennomføres en offentlig høring av forskriften med kort frist. Høringen er åpen for alle som ønsker å uttale seg til forskriften innen mandag 30. mars 2020 kl. 9:00.

Den korte fristen er begrunnet ut fra forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav a). Hensynet til å unngå smittespredning på ferjene og å sikre fortsatt inntjening av betaling fra passasjerene fra ferjene under spredningen av Covid-19, slik at tapet av inntekter fra ferjebilletter kan begrenses og også andre negative konsekvenser for ferjeordningen kan avverges, tilsier etter departementets vurdering at forskriften må fastsettes snarest mulig. Gjennomføring av en ytterligere offentlig høring av forskriften vil etter departementets vurdering ikke være praktisk gjennomførlig, jf. også departementets vurderinger i høringsnotatet.  

Vi ber om at høringssvar blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar (funksjonen "send inn høringssvar" på denne siden).

Ved særskilte behov for innsending på en annen måte, kan høringssvar alternativt sendes Samferdselsdepartementet på e-post til postmottak@sd.dep.no, eller alternativt til Samferdselsdepartementets postadresse. Alle høringssvar er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert samlet.

Med hilsen

Hans Einar Nerhus (e.f.)

Avdelingsdirektør

 

 

Bente Mari Nilssen

Utredningsleder

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Agder fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Innlandet fylkeskommune

Datatilsynet

NHO Sjøfart

NLF

NAF