Ot.prp. nr. 101 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonenes hovedinnhold

Det foreslås en endring i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven). Endringsforslaget åpner for at staten skal kunne eie inntil 15 pst av aksjene i Eksportfinans ASA uten hinder av eierbegrensningsreglene. En slik eierandel vil ikke være i samsvar med gjeldende regler. Forslaget er en oppfølging av omtalen i St.prp. nr. 84 (2000-2001) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2001.