Ot.prp. nr. 12 (2002-2003)

Om lov om endringar i lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Barne- og familiedepartementet gjer framlegg om ei endring i lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd. Endringa gjeld overgangsregelen i § 26 nr. 3, som omhandlar barnetrygdmidlar som er oppsparte etter reglane i forskrift 13. september 1977 nr. 1 om kven som skal ha retten til barnetrygd for barn som ikkje blir oppfostra hos foreldra sine eller hos adoptivforeldre.