Ot.prp. nr. 13 (2001-2002)

Om lov om utenrikstjenesten

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens innhold

Utenriksdepartementet legger med dette frem forslag til lov om utenrikstjenesten. Lovforslaget ble fremmet for Stortinget i forrige valgperiode, jfr. Ot.prp. nr. 107 (2000-2001), men ble ikke ferdigbehandlet. Lovforslaget fremmes på ny i henhold til § 33 i Stortingets forretningsorden.

Ot. prp. nr. 107 (2000-2001) gjelder forslag til lov om utenrikstjenesten. I forhold til den någjeldende lov om utenrikstjenesten av 1958 innebærer lovforslaget at bestemmelsen om utenrikstjenestens oppgaver er gitt en tilføyelse som gjør det klart at tjenesten også skal ivareta interesser Norge har felles med andre land, at ministerråder, ambassaderåder og valgte utenrikstjenestemenn ikke lenger skal utnevnes som embetsmenn og at stillingsvernet for valgte utenrikstjenestemenn endres. Lovutkastet inneholder også relativt omfattende redaksjonelle og språklige endringer i forhold til loven av 1958.

Det foreslås ingen endringer i forhold til forslaget i Ot. prp. nr. 107 (2000-2001), og departementet viser til denne.

Til dokumentets forside