Ot.prp. nr. 14 (2001-2002)

Om lov om endringer i markedsføringsloven

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens innhold

Regjeringen legger med dette fram forslag til endringer i markedsføringsloven. Forslaget ble satt frem for Odelstinget i forrige sesjon, som Ot prp nr 91 (2000-2001). Forslaget ble imidlertid ikke behandlet i nevnte sesjon.

I henhold til Stortingets forretningsorden § 33 tredje ledd, vil det være nødvendig for Regjeringen å fremsette lovproposisjonen på ny i den nye valgperioden. I herværende proposisjon er inntatt likelydende endringsforslag som i Ot prp nr 91 (2000-2001). For så vidt gjelder lovmotivene, vises det til ovennevnte proposisjon.

Til dokumentets forside