Ot.prp. nr. 17 (2005-2006)

Om lov om endring i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens innhold

Utenriksdepartementet legger med dette fram forslag til endring i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND). Lovforslaget ble fremmet for Stortinget i forrige valgperiode, jfr. Ot.prp. nr. 110 (2004-2005), men ble ikke ferdigbehandlet. Lovforslaget fremmes på ny i henhold til § 33 i Stortingets forretningsorden.

Ot. prp. nr. 110 (2004-2005) gjelder forslag til et nytt tredje ledd i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND), slik at ordlyden gir klarere uttrykk for den adgang NORFUND fra opprettelsen har vært ment å ha til å delta i ulike former for samarbeid med norske og utenlandske partnere for å nå fondets målsettinger slik disse er kommet til uttrykk i lovens forarbeider.

Det foreslås ingen endringer i forhold til forslaget i Ot.prp. nr. 110 (2004-2005), og departementet viser til denne.

Til dokumentets forside