Ot.prp. nr. 18 (2005-2006)

Om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v.

Til innholdsfortegnelse

1 Innholdet i proposisjonen

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. Forslaget samsvarer med forslaget i Ot.prp. nr. 97 (2004-2005), som ble lagt frem for Odelstinget i forrige valgperiode, men ikke behandlet.

Etter Stortingets forretningsorden § 33 tredje ledd må Regjeringen fremsette lovforslag som ikke ble ferdigbehandlet av Odelsting og Lagting i foregående valgperiode på nytt i den nye valgperioden. I proposisjonen er det tatt inn et lovforslag som er likelydende med det som ble fremsatt i Ot.prp. nr. 97 (2004-2005). Lovmotivene fremgår av Ot.prp. nr. 97 (2004-2005).

Til dokumentets forside