Ot.prp. nr. 23 (1997-98)

Endret skatteopplegg 1998 - Lovendringer

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Finansdepartementet legger med dette fram forslag til:

  • Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

  • Lov om endringer i lov av 20. juli 1991 nr 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven)