Ot.prp. nr. 24 (2001-2002)

Om lov om endringar i rettergangslovgjevinga m.m. (namn på fyrsteinstansdomstolane m.m.)

Om lov om endringar i rettergangslovgjevinga m.m. (namn på fyrsteinstansdomstolane m.m.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget