Ot.prp. nr. 27 (1996-97)

Om lov om endringer i lov om medisinsk bruk av bioteknologi (forbud mot genetisk testing av kjønnstilhørighet for annet enn medisinske formål)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Sosial- og helsedepartementet legger med dette fram forslag til endringer i lov av 5 august 1994 om medisinsk bruk av bioteknologi. Departementet foreslår å innføre forbud mot bruk av genetisk testing av kjønnstilhørighet for annet enn medisinske formål.

Bruk av genetiske tester for å bestemme kjønnstilhørighet av friske personer er ikke drøftet i lovens forarbeider. Spørsmålet om hvorvidt testing av kjønnstilhørighet av kvinnelige idrettsutøvere omfattes av loven, har vært gjenstand for drøfting.

Bakgrunnen for forslaget er behov for å klargjøre rettstilstanden på området. Etter departementets syn er intensjonen med lov om medisinsk bruk av bioteknologi at slike undersøkelser bør falle inn under loven og derved forbys, jf lovens formålsparagraf.

På bakgrunn av den tvil som er oppstått om lovens anvendelse på dette området, finner departementet det nødvendig å fremme forslag om et klart formulert forbud mot genetisk testing kjønnstilhørighet for annet enn medisinske formål.

Forbudet innebærer forbud mot bruk av genetiske tester for å bestemme kjønnstilhørighet i idrettssammenheng.