Ot.prp. nr. 28 (2005-2006)

Om lov om endringer i folketrygdloven og pasientrettighetsloven (regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Helse- og omsorgsdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i

  • lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

  • lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter m.m. (pasientrettighetsloven)

Lovforslaget er en oppfølging av følgende vedtak som ble gjort i forbindelse med Stortingets behandling av St.prp. nr. 65 (2004-2005), jf. Innst. S. nr. 240 (2004-2005):

«Stortinget ber Regjeringen utvide ordningen med at kiropraktorer og manuellterapeuter skal kunne sykmelde inntil 8 uker og henvise til relevant spesialist og fysioterapi på gitte vilkår, til å gjelde hele landet. Dette skal omfattes av refusjonsordningen uten at pasienten må være henvist av lege. Ordningen trer i kraft så raskt som praktisk mulig.»

Departementet foreslår at ordningen utvides ved at rettigheter og funksjoner tilsvarende det som gjelder i forsøksordningen (se punkt 2 og 3) innføres som ordinære rettigheter og funksjoner i lov- og forskriftsverket.

Endringene i folketrygdloven gjelder:

  • Medlemmet (pasienten) kan få trygderefusjon ved behandling hos kiropraktor og manuellterapeut uten at det må foreligge henvisning fra lege.

  • Kiropraktor og manuellterapeut kan henvise til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut med rett til trygderefusjon for medlemmet.

  • Manuellterapeut kan rekvirere radiologiske undersøkelser for trygdens regning slik lege, tannlege og kiropraktor kan.

  • Det gis hjemmel for at departementet kan gi forskrifter om unntak fra vilkåret om legeerklæring for et begrenset tidsrom når arbeidsuførheten dokumenteres med erklæring fra annet helsepersonell enn lege.

Endringen i pasientrettighetsloven gjelder:

  • Andre instanser enn lege som henviser skal også gis underretning om pasientens rettigheter mv. ved henvisning til sykehus eller spesialistpoliklinikk som omfattes av pasientrettighetsloven § 2-4.

Vurdering og forslag til endringer i folketrygdloven § 8-7 er utarbeidet av Arbeids- og sosialdepartementet.

Bestemmelser om at kiropraktorer og manuellterapeuter kan henvise til legespesialist på nærmere bestemte vilkår vil bli fastsatt i forskrift. Dette omfatter både henvisning til poliklinikk i helseforetak og til privatpraktiserende legespesialist med avtale med regionalt helseforetak.

Det vil bli gjort nødvendige endringer i de forskrifter som på ulike måter berører lovendringene.

Departementet tar sikte på at lov- og forskriftsendringene skal tre i kraft 1. januar 2006.

Til dokumentets forside