Ot.prp. nr. 3 (2005-2006)

Om lov om endringer i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. og lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven)

Til innholdsfortegnelse

1

Regjeringen legger i denne proposisjonen frem forslag til endringer i lønnsgarantiregelverket. Forslaget tilsvarer forslaget i Ot.prp. nr. 107 (2004–2005) om lov om endring i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. og lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven). Forslaget i Ot.prp. nr. 107 (2004–2005) ble ikke behandlet i den sesjonen. Etter Stortingets forretningsorden § 33 tredje ledd må regjeringen fremsette forslaget på nytt i den nye valgperioden.

For en nærmere omtale av lovforslaget vises det til Ot.prp. nr. 107 (2004–2005).

Ved en inkurie er det i begge bestemmelsene i lovforslaget i Ot.prp. nr. 107 (2004–2005) vist til bokstav a i dekningsloven § 9–3 første ledd nr. 1 første ledd i tillegg til bokstav c og d. Inkurien er rettet i lovforslaget i proposisjonen her.

Til dokumentets forside