Ot.prp. nr. 37 (2000-2001)

Endringer i avgiftslovgivningen

Til innholdsfortegnelse

0 Innledning

Finansdepartementet legger fram forslag til:

  • Lov om endring i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter

  • Lov om endring i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

  • Lov om endring i lov av 21. desember 2000 nr. 114 om opphevelse av lov av 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer mv.

I denne proposisjonen inngår:

  1. Forslag om å utsette opphevelsen av investeringsavgiftsloven

  2. Forslag til endringer i motorkjøretøy- og båtavgiftsloven og merverdiavgiftsloven som følge av omleggingen av engangsavgiften til en registreringsavgift.