Ot.prp. nr. 4 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 4. juli 1991 nr 47 om ekteskap

Til innholdsfortegnelse

1 Innholdet i proposisjonen

Regjeringen legger med dette fram forslag om endringer i ekteskapsloven. Forslaget ble satt fram for Odelstinget i forrige sesjon, som Ot prp nr 66 (1996-97). Forslaget ble imidlertid ikke behandlet i nevnte sesjon.

I henhold til Stortingets forretningsorden § 33 tredje ledd, vil det være nødvendig for Regjeringen å fremsette lovproposisjonen på ny i den nye valgperioden. I herværende proposisjon er inntatt likelydende lovutkast som i Ot prp nr 66 (1996-97). For så vidt gjelder lovmotivene, vises det til nevnte proposisjon.

Til dokumentets forside