Ot.prp. nr. 42 (2000-2001)

Om lov om endring i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold og i lov om foretakspensjon

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Finansdepartementet fremmer i denne odelstingsproposisjonen forslag om enkelte endringer i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) og i lov 24. mars 2000 nr. 26 om foretakspensjon, slik den lyder etter endringslov 21. desember 2000 nr. 17, som trådte i kraft 1. januar 2001. De foreslåtte lovendringene omhandler to separate forhold. For det første foreslår departementet regler som innebærer at midler knyttet til alderspensjonen i ordninger opprettet etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold og for ordninger med engangsbetalt alderspensjon etter lov om foretakspensjon kan forvaltes med såkalt kollektivt investeringsvalg. Dette forslaget omfatter utelukkende alderspensjonen i ordningene, og vil ikke ha betydning for eventuelle uføre- og etterlattedekninger. Forslaget vil videre heller ikke ha betydning for ordninger med ytelsesbasert alderspensjon med investeringsvalg opprettet etter lov om foretakspensjon, ettersom lovens § 11-1 inneholder regler som allerede er tilpasset særtrekkene ved slike ordninger. Departementet foreslår for det andre at premiereserven for uførepensjon, premiefritak ved uførhet og etterlattepensjoner, som også i alle tilfeller er ytelsesbaserte pensjoner, skal kunne forvaltes med investeringsvalg av foretaket etter de samme prinsipper som gjelder for ytelsesbasert alderspensjon etter lov om foretakspensjon, jf. lov om foretakspensjon § 11-1. Vurderingene knyttet til dette siste forholdet er samlet i kapittel 3 i proposisjonen, med tilhørende forslag til endringer i lov om foretakspensjon § 11-1, og kan leses uavhengig av proposisjonen for øvrig.

Forslaget til endringer i lov om foretakspensjon og i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold er samlet i ett lovforslag. Forslaget om kollektivt investeringsvalg for alderspensjon må ses på bakgrunn av at Finansdepartementet i Ot. prp. nr. 20 (2000-2001) Om lov om endringer i lov om foretakspensjon m.v. varslet at en ville fremme forslag til endringer i lov om foretakspensjon og i lov om innskuddspensjon slik at pensjonsordningene kunne opprettes med kollektivt investeringsvalg, og slik at løsningene i de to lovene kunne ses i sammenheng. Lovforslaget innebærer en oppfølging av Stortingets vedtak om å be Regjeringen fremme forslag om kollektivt investeringsvalg i lov om innskuddspensjon og for engangsbetalt alderspensjon i lov om foretakspensjon, jf. Innst. O. nr. 2 (2000-2001) om lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) og Innst. O. nr. 39 (2000-2001) om lov om endringer i lov om foretakspensjon m.v.

I kapittel 4 er det gitt en omtale av de vilkår som stilles når livsforsikringsselskaper forvalter kapital, uten at det er risiko knyttet til liv eller helse ved produktet.