Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 42 (2004-2005)

Om lov om endringar i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn m.m.

Om lov om endringar i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn m.m.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget