Ot.prp. nr. 46 (1996-97)

Om lov om endring i lov 3 juni 1977 nr 57 om sterilisering

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Sosial- og helsedepartementet legger med dette fram forslag til endring i lov 3 juni 1977 nr 57 om sterilisering (Steriliseringsloven). Departementet foreslår at steriliseringsloven § 10 endres slik at sterilisering av kvinner etter fylkeslegens godkjenning også kan foretas i kirurgisk poliklinikk eller i annen ambulant spesialistpraksis utenfor sykehus hvor det anses forsvarlig. En endring i tråd med departementets forslag vil gi samme regel for hvor sterilisering av menn og kvinner kan foretas.