Ot.prp. nr. 47 (2000-2001)

Om lov om garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Olje- og energidepartementet legger med dette frem forslag til lov om garantistillelse fra Statoil ASAs (Statoil) side ved emisjon (kapitalforhøyelse) og salg av statens aksjer i selskapet. Formålet med lovforslaget er at Statoil skal kunne stille nødvendige garantier ved emisjon eller salg av aksjer i selskapet, herunder holde tilretteleggerne skadesløse for krav som følge av påstått mangelfulle, villedende eller uriktige opplysninger i prospektet, uten at det kan reises tvil om at Statoil plikter å oppfylle forpliktelsene (jfr. pkt. 3 nedenfor). I tillegg skal Statoil kunne holde staten skadesløs for slike krav som er knyttet til de opplysninger i prospektet som er utarbeidet av Statoil.