Ot.prp. nr. 5 (2001-2002)

Om lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området

Til innholdsfortegnelse

1

Regjeringen fremmet 15. juni 2001 odelstingsproposisjon om lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området, jf. Ot.prp. nr. 106 (2000-2001).

Formålet med lovforslaget var å sikre at norsk lovgivning er i samsvar med EØS-komiteens beslutning nr. 80/99 av 25. juni 1999 om endring av vedlegg VI om trygd til EØS-avtalen. Regjeringen ba i St.prp. nr. 17 (2000-2001) om Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning som innebærer at rådsdirektiv 98/49/EF om beskyttelse av rettighetene til supplerende pensjon for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor Fellesskapet, tas inn i EØS-avtalen. I Innst.S. nr. 96 (2000-2001) sluttet finanskomiteen seg til Regjeringens forslag. Stortinget bifalt enstemmig komiteens innstilling ved sin behandling 19. desember 2000. Fristen for gjennomføring i nasjonalt regelverk var 25. juli 2001.

Ot.prp. nr. 106 (2000-2001) ble ikke behandlet av det forrige Storting. I proposisjonens kapittel 2 heter det blant annet:

«Med hensyn til den videre behandling av proposisjonen vises til Stortingets forretningsorden § 33 tredje ledd. Det følger av denne bestemmelsen at lovproposisjoner som ikke er blitt ferdig behandlet av Odelsting og Lagting i den valgperiode der de ble overbrakt i odelstingsmøte, i tilfelle må fremsettes av regjeringen på ny i den nye valgperioden. Det legges til grunn at det er tilstrekkelig at det i en slik ny odelstingsproposisjon kort nevnes hva saken gjelder og at det for øvrig vises til den odelstingsproposisjon som opprinnelig ble fremmet.»

Finansdepartementet legger med dette på ny fram forslag om lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området. Forslaget er i samsvar med forslaget i Ot.prp. nr. 106 (2000-2001).

Til dokumentets forside