Ot.prp. nr. 59 (2007-2008)

Om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Finansdepartementet legg med dette fram forslag til:

 • lov om endringar i lov 17. juli 1925 nr. 2 om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard

 • lov om endringar i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

 • lov om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

 • lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • lov om endring i lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

 • lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endringar i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

I proposisjonen inngår:

 • Forslag til endringar i reglane for private arbeidsoppdrag i heimen

 • Forslag til auking av fiskerfrådrag

 • Forslag til endringar i reiarlagsskatteordninga

 • Forslag til endring av betalingsordninga for petroleumsskatt

 • Forslag til endring i heimel for likningsstyremaktene til å innhente kontrollopplysningar om bruk av utenlandske betalingskort

 • Forslag til endringar i likningslova for fiske- og fangstnæringa

 • Omtale av skattefritaket for gjensidig brann- og husdyrforsikingsselskap

 • Omtale av forholdet mellom pensjonsbegrepet og personinntektsbegrepet i skatteloven

 • Forslag til oppretting av feil og klargjering av lovtekst

Til forsida av dokumentet