Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 59 (2007-2008)

Om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget