Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 60 (2000-2001)

Om lov om endring av lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnhold og bakgrunn

Regjeringen legger med dette frem forslag til endring av lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven). Det foreslås endring i lovens § 5, som er definisjonsbestemmelsen i kapittel 2 om innesluttet bruk av genmodifiserte organismer.

Lovforslaget er en konsekvens av at direktiv 98/81/EF er tatt inn i EØS-avtalen. Direktivet endrer direktiv 90/219/EØF om innesluttet bruk av genmodifiserte organismer. Sammen med direktiv 90/220/EØF utgjør direktiv 90/219/EØF det EØS-rettslige grunnlaget for den norske reguleringen av genteknologifeltet i lov og forskrifter.

Beslutning om innlemmelse av rådsdirektiv 98/81/EF i EØS-avtalen ble fattet i EØS-komitéen 17. desember 1999 (beslutning nr. 185/1999). Direktivet ble tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XX om miljø. Stortinget gav sin tilslutning til dette 14. juni 2000, jf. St. prp. nr. 69 (1999-2000) og Innst. S. nr. 232 (1999-2000).

EØS-komitéens beslutning innebærer at direktivet skal gjøres til en del av den interne rett. Direktivet er et minimumsdirektiv i den forstand at det bare angir de minimumskrav de enkelte land er forpliktet til å følge. Direktivet hindrer ikke en strengere nasjonal lovgivning. Implementeringen av direktiv 98/81/EF nødvendiggjør derfor i første omgang bare endringer i lov og forskrift der direktivet stiller strengere krav enn norsk rett allerede gjør, eller der det oppstår motstrid av andre årsaker.

Til toppen
Til dokumentets forside