Ot.prp. nr. 72 (1998-99)

Om lov om endringer i lov av 26. juni 1998 nr 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Barne- og familiedepartementet legger med dette fram proposisjon om forslag til endringer i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven). Endringsforslagene berører enkelte av unntakene fra hovedregelen. De medfører ikke endringer i lovens virkeområde eller hovedregelen om alminnelige åpningstider.

Departementet foreslår å oppheve unntaket i § 3 første ledd nr 5 for utsalgssteder tilknyttet trafikknutepunkter (jernbanestasjoner m.v.) som selger varer beregnet på de reisendes behov. Bestemmelsen har vært gjenstand for ulike tolkninger, både m.h.t. hva som er å anse som trafikknutepunkt, og hvilket vareutvalg som kan sies å dekke de reisendes behov. Den opprinnelige bakgrunn for bestemmelsen var å sikre passasjerene et enklere varetilbud til selve reisen. Departementet er av den oppfatning at unntaket for utsalgssteder på under 100 kvadratmeter i § 3 første ledd nr 1 må være tilstrekkelig til å ivareta dette hensynet.

Departementet foreslår samtidig at det innføres en særlig hjemmel for å kunne unnta utsalgssteder på lufthavner fra hovedregelen i § 2. Det har over tid utviklet seg en praksis med salg av spesielle varer på lufthavner i Norge som i andre land. Salget finner normalt sted til alle de tider flyene går, også utover lovens tillatte generelle åpningstider. Departementet ser det som ønskelig at denne praksisen kan videreføres. Opphevelse av bestemmelsen om trafikknutepunkter medfører behov for en ny særlig hjemmel for slikt salg.

Det foreslås videre en presisering av unntaket i § 3 første ledd nr 3 som gjelder utsalgssteder på campingplasser. Bestemmelsen er i dag så vid at den kan åpne for utilsiktet tolkning og tilpasning.

Endelig foreslår departementet at fylkesmannens hjemmel til å avgjøre hva som er å anse som et typisk turiststed, utvides til også å gjelde at steder kun i bestemte perioder kan anses som typiske turiststeder. Forslaget er ment å skulle gi fylkesmennene en mer fleksibel forskriftshjemmel i avgjørelsen av hva som skal anses som typisk turiststed.

Etter departementets syn vil de foreslåtte endringer og tillegg ikke innebære store realitetsendringer i loven. De vil i det vesentlige presisere innholdet og intensjonene, slik Stortinget tidligere har lagt til grunn.

Enkelte høringsinstanser har tatt til orde for at arealgrensene i unntakene i § 3 første ledd nr 1 og 2 på henholdsvis 100 og 150 kvadratmeter bør samordnes, slik at en får ett unntak med en arealgrense på 150 kvadratmeter. Det er pekt på at ulike arealgrenser er konkurransevridende og gir en tilfeldig fordel for de mange bensinstasjonene som har store avdelinger med kiosk- og dagligvarer. Spørsmålet var imidlertid ikke utredet som tema i høringsnotatet, i det en ønsket å høste erfaringer med den nye loven først. Departementet finner det på denne bakgrunn vanskelig å gå nærmere inn på forslaget.

Etter departementets vurdering vil en eventuell sammenslåing av arealgrensene til 150 kvadratmeter sannsynligvis åpne for flere søndagsåpne utsalgssteder.