Forsida

Ot.prp. nr. 74 (2001-2002)

Om lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)

Til innhaldsliste

1 Innleiing og samandrag

Samferdselsdepartementet legg med dette fram utkast til ny lov om samferdsel. Tittelen på lova er endra til »lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy», (yrkestransportlova) som er ei meir presis og sjølvforklarande formulering av verkeområdet for lova enn »lov om samferdsel».

Strukturen i lovutkastet er endra i høve til gjeldande lov for å gjere lovverket meir brukarvennleg. Lova er såleis delt opp i ulike underkapittel, om løyve, om kven som er løyvestyresmakt, om tilskot til rutetransport m.v. Når det gjeld turvogn og gods gjev løyvet direkte tilgang til marknaden, men for rute- og drosjetransport må ein i tillegg ha eit behovsprøvd løyve. Rutetransport til sjøs vert løyvemessig i store trekk handsama som rute på veg.

Dei viktigaste materielle endringane i lovutkastet er:

 • virkeområdet for lova vert utvida til å gjelde transport med luftputefartøy

 • transport med beltebil vert ikkje lenger omfatta av lova

 • ein noko utvida rett til transport av rutekarakter med buss utan krav om ruteløyve, særleg innretta på fritidsreiser

 • høve for tilsette i det offentlege omsorgsapparatet til å utføre persontransport med personbil, som har naturleg tilknyting til utføring av arbeidet

 • høve til å nytte anbod også for ferjeruter

 • ansvaret for handsaming av løyve for godstransport vert overført til fylkeskommunen, tilsvarande som for andre løyve

 • heimlane til å kunne gje fritak frå løyvekravet er samla på departementsnivå

 • det vert gitt klar heimel for omlasting på staden ved transport av gods utan påbode løyve

 • retten til å krevje at rettsubjekt med ruteløyve skal slutte seg saman og til å krevje omgjort aksjeoverdragingar vert tatt bort

 • avgrensinga på retten til å drive utleige av buss registrert for meir enn 17 personar til berre å gjelde mellom innehavarar av ruteløyve vert tatt bort

 • teieplikta er overflødig ved sidan av forvaltningslova sine reglar om teieplikt

 • transportselskapa sine kontrollørar får i visse høve rett til å halde tilbake personar som ikkje kan syne gyldig billett i kontroll

Til forsida av dokumentet