Ot.prp. nr. 75 (2001-2002)

Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Til innhaldsliste

0 Innleiing

Finansdepartementet gjer framlegg til lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

I proposisjonen inngår:

  1. Forslag om endringar i reglane om arveavgift for sambuarar

  2. Forslag om opphevelse av reglane om oppskrivingsfond for oljeselskapa

  3. Forslag om endring i meirverdiavgiftslova for tenester som gjeld opplysningar om rutegåande persontransport

  4. Forslag om endring av spritlova mv.

  5. Forslag om retting av lovtekst i skattelova og dekningslova

Til forsida