Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 75 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Til innholdsfortegnelse

1 Heving av rettsgebyret og endring av multiplikatoren ved begjæring om tvangsfullbyrdelse

I denne proposisjonen fremmer departementet forslag om å heve grunngebyret (R) i rettsgebyrloven § 1 fra kr 740,- til kr 800,- med virkning fra 1. juli 2004. Grunnsatsen ble sist endret 1. juli 2003.

Videre foreslår departementet å øke gebyret ved begjæringer om tvangsfullbyrdelse med virkning fra 1. juli 2004. Forslaget foreslås gjennomført ved å heve multiplikatoren i rettsgebyrloven § 14 første ledd første punktum fra 1,5 R til 2 R. Multiplikatoren ble sist endret 1. januar 2004.

Forslagene til lovendringer er i samsvar med regjeringens forslag i St. prp. nr. 63 (2003-2004) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004.

De økonomiske konsekvensene av lovendringene er innarbeidet i ovennevnte stortingsproposisjon. Det fremgår der at en heving av rettsgebyret fra kr 740,- til kr 800,- vil gi en anslagsvis merinntekt i 2004 på til sammen 70 mill. kroner, fordelt med 52 mill. kr på kap. 3410 post 01 Rettsgebyr, 8 mill. kroner på kap 3410 post 04 Lensmennenes gebyrinntekter og 10 mill. kroner på kap. 3440 post 01 Gebyrer. Hevingen av multiplikatoren ved begjæringer om tvangsfullbyrdelse fra 1,5 R til 2 R antas å gi en økning av inntektene på til sammen 47 mill. kroner i 2004 som fordeles med henholdsvis 19 mill. kroner på kap. 3410, post 01 Rettsgebyr og 28 mill. kroner på kap. 3410 post 04 Lensmennenes gebyrinntekter.

Til toppen
Til dokumentets forside