Ot.prp. nr. 82 (2007-2008)

Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) mv.

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Forvaltningen av folketrygdloven kapittel 5 (helserefusjoner) skal overføres fra Arbeids- og velferdsforvaltningen til Helsedirektoratet innen 1. januar 2009.

I denne odelstingsproposisjonen fremmer departementet forslag til endringer i lov om folketrygd som sikrer videreføring av gjeldende regelverk når ansvaret for folketrygdloven kapittel 5 overføres til Helsedirektoratet. Overføringen skal ikke innebære endrede rettigheter eller plikter for brukerne. Vilkår for stønad, saksbehandling og klagemuligheter forblir uendret. Det er således kun statens organisering av forvaltningsområdet som påvirkes.

Det foreslås også endringer i pasientrettighetsloven for å oppdatere henvisninger til ny tvistelov og oppheve den nå overflødige § 4 – 8 – reglene om pasienter uten samtykkekompetanse som ikke har nærmeste pårørende er uttømmende regulert av loven § 4 – 6.

Forslag til lovendringer er ikke sendt på høring fordi endringene kun berører organiseringen av helseforvaltningen. Endringene endrer ikke brukernes rettigheter og plikter. Departementet har vurdert behovet for høring som åpenbart unødvendig.