Ot.prp. nr. 84 (2001-2002)

Om lov om endringer i petroleumsskatteloven

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

Departementet legger med dette frem forslag til endringer i lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. av 13. juni 1975 nr. 35 (petroleumsskatteloven). Det foreslås en geografisk begrensning i virkeområdet for § 3 bokstav b første avsnitt tredje punktum, som innebærer at avskrivningsreglene for investeringer knyttet til nytt storskala LNG-anlegg bare vil få anvendelse når slikt anlegg ligger innenfor et nærmere definert geografisk område. Dette området foreslås tilpasset det høyest prioriterte området i gjeldende forskrift om avgrensning av geografisk virkeområde for distriktspolitiske virkemidler (knyttet til regionalt støttekart for Norge som EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har godkjent). Det foreslås at det kvalifiserende nedkjølingsanlegget for gassen må ligge enten i Finnmark eller i kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa eller Kvænangen i Troms for at investeringene skal kunne avskrives over tre år.

Avskrivningsreglene vil dermed fortsatt få anvendelse for Snøhvit-utbyggingen, der det planlagte LNG-anlegget skal bygges på Melkøya i Hammerfest kommune i Finnmark.

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har uttalt at videreføring av den någjeldende lovbestemmelsen vil føre til åpning av en formell undersøkelsesprosedyre med sikte på å avgjøre om den gjeldende lovregel er uforenlig med EØS-avtalens bestemmelser om statsstøtte. En slik undersøkelsesprosedyre før ESA avklarer sitt endelige standpunkt vil ta tid, i det minste fra seks til åtte måneder. Slik departementet forstår situasjonen er det fare for at den vedtatte utbyggingen av Snøhvit-feltet ikke vil bli gjennomført med en slik forsinkelse.

Det er departementets syn at de gjeldende avskrivningsreglene for LNG-baserte gassfeltutbygginger ikke innebærer statsstøtte etter EØS-avtalens artikkel 61 (1). Samtidig mener departementet at betingelsene er til stede for at dette skattetiltak i forhold til Snøhvit-utbyggingen uansett kan godkjennes på grunnlag av EØS-avtalens unntaksregler for regionalstøtte. Finansministeren har i møte med ESA 16. mai 2002 varslet at departementet vil fremme forslag for Stortinget om å begrense det geografiske virkeområdet for avskrivningsreglene som nevnt ovenfor. Etter departementets vurdering gir en slik løsning grunnlag for å anta at en forsinkende formell undersøkelsesprosedyre da kan unngås. Spørsmålet om lovligheten av eventuell støtte etter EØS-avtalen kan følgelig begrenses til en prøving av om betingelsene etter unntaksreglene er oppfylt. Avskrivningsreglene, med den begrensning i det geografiske virkeområdet som nå foreslås, vil bli notifisert til ESA med sikte på godkjenning etter unntaksreglene for regionalstøtte etter EØS avtalens artikkel 61 (3) c. Dette vil legge til rette for en rask avklaring.

Til dokumentets forside