Ot.prp. nr. 84 (2005-2006)

Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)

Til innholdsfortegnelse

10 Økonomiske og administrative konsekvenser

Departementets forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet innebærer i stor grad en lovfesting av gjeldende regler. Forslagene innebærer ikke vesentlige administrative eller økonomiske byrder for virksomhetene eller for det offentlige.

Forslaget til arbeidsmiljøloven § 2-4 om retten til å varsle er i all hovedsak en videreføring av gjeldende rett. Forslaget vil således ikke innebære økte byrder for virksomhetene.

Det styrkede vernet i forhold til gjengjeldelser i arbeidsmiljøloven § 2-5 er også langt på vei en videreføring av gjeldende regler. Nye regler om delt bevisbyrde og objektivt oppreisningsansvar vil imidlertid kunne påføre bedrifter som bryter gjengjeldelsesforbudet kostnader. Slike regler vil eventuelt kunne føre til at noen flere saker blir brakt inn for retten i og med at flere vil ha interesse i å forfølge sin sak.

En offentligrettslig plikt for arbeidsgiver til å legge forholdene til rette for varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten i henhold til forslaget til arbeidsmiljøloven § 3-6, vil for enkelte virksomheter innebære at et nytt spørsmål skal trekkes inn i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Forslaget er formulert fleksibelt for at plikten til å sette i verk tiltak skal kunne tilpasses behovet for tiltak og øvrige forhold i den enkelte virksomhet. Det legges til grunn at forslaget ikke vil innebære noen stor byrde for virksomhetene.

De foreslåtte bestemmelsene vil falle under Arbeidstilsynets/Petroleumstilsynets alminnelige veiledningsplikt etter loven, og i en begrenset grad under vedtakskompetansen. Forslaget innebærer til dels et nytt saksfelt for tilsynsmyndighetene, men det antas at dette vil kunne håndteres innenfor etatenes alminnelige budsjettrammer.

Til dokumentets forside