Ot.prp. nr. 9 (2001-2002)

Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon

Til innholdsfortegnelse

1 Innholdet i proposisjonen

Regjeringen legger med dette frem forslag om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon. Forslaget ble satt frem for Stortinget i forrige sesjon, som Ot.prp. nr. 108 (2000-2001) om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon. Forslaget ble ikke behandlet i nevnte sesjon.

I henhold til Stortingets forretningsorden § 33 tredje ledd, må Regjeringen for det nye Stortinget fremsette lovproposisjonen på ny. Lovutkastet er i all hovedsak likelydende som det lovutkast som ble fremlagt i Ot. prp. nr. 108 (2000-2001). Det er foretatt visse lovtekniske justeringer - som fremgår av kapittel 2 - for å klargjøre meningsinnholdet. Proposisjonen presenterer forslag til endringer i 39 lover for å fjerne rettslige hindringer for elektronisk kommunikasjon. For så vidt gjelder lovmotivene, vises det til nevnte proposisjon.