Ot.prp. nr. 9 (2004-2005)

Om lov om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover

Om lov om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover

Les dokumentet

(samleproposisjon hausten 2004)

Følg proposisjonen på Stortinget