Ot.prp. nr. 92 (2004-2005)

Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivingen mv.

Til innholdsfortegnelse

Innledning

Finansdepartementet legger med dette fram forslag til:

 • lov om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt

 • lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver

 • lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

 • lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard

 • lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov om endringer i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter

 • lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endringer i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

 • lov om endringer i lov 10. desember 2004 nr. 77 om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.

I proposisjonen inngår:

 • Forslag til en skjermingsmetode for personlige deltakere i deltakerlignende selskaper (deltakermodellen)

 • Forslag til en skjermingsmetode for enkeltpersonforetak (foretaksmodellen)

 • Forslag til endring av reglene om skattemessig kontinuitet på selskapsandeler som overføres ved arv og gave

 • Forslag til endringer i beskatningen av utbytte til personlige aksjonærer bosatt i EØS – godtgjørelsesfradrag og skjermingsfradrag

 • Forslag til skattefritak for gevinster som aksjefond opptjener i land utenfor EØS

 • Forslag til presisering av fritaksmetodens anvendelse i forhold til Svalbard

 • Forslag til endring av overgangsregel E til fritaksmetoden

 • Forslag til lettelser i beskatningen av fritidsbolig organisert som borettslag

 • Forslag til fritak for uttaksbeskatning i forbindelse med flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia

 • Forslag til endringer i rederiskatteordningen som følge av ESAs reviderte retningslinjer for statsstøtte til sjøtransportsektoren

 • Forslag til en lovhjemmel for overgangsregler for skattemessig behandling av valutagevinster og -tap for selskaper innenfor rederiskatteordningen

 • Forslag til endring av reglene om skattlegging av offentlig eid kraftforetak

 • Forslag til at støtte for ulønnet arbeidsinnsats på godkjent FoU-prosjekt skal fritas fra inntektsskatt og samordnes med skattefradrag etter skatteloven § 16-40

 • Forslag til utlevering av ligningsopplysninger til banker, kredittopplysningsforetak mv.

 • Omtale av utsatt ikrafttredelse av krav om rapportering av utenlandske arbeidstakere

 • Forslag til endringer i lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner mv.

 • Forslag til endringer i merverdiavgiftslovgivningen

 • Forslag til opphevelse av kapittel 2 i fritids- og småbåtregisteret

 • Forslag til tilpasning og oppretting av lovtekst

 • Omtale av spørsmålet om fradragsrett for kostnader tilknyttet aksjeinntekter mv. som er skattefrie under fritaksmetoden

 • Omtale av ordningen med betinget skattefritak ved innløsning av festet tomt og ved vern av barskog

Til dokumentets forside