Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 92 (2004-2005)

Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivingen mv.

Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivingen mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget